ANAOKULU

DİL POLİTİKASI

KOMİSYON ÜYELERİ

KOMİSYON ÜYELERİ

Elçin Kızılkaya – Müdür

İnci Er – PYP Koordinatörü

Demir Sipahi – Müdür Yardımcısı

Ersin Ciğerci – Rehber Öğretmen

Tuğba Şahin – Rehber Öğretmen 

Kübra Akdeniz – Danışma Sorumlusu

Versiyon Tarihi: Mayıs 2020
Versiyon: 2.0

IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden organizasyon, güçlü uluslararası eğitim programları ve değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinden öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP OKULLARI VİZYONU ve MİSYONU 

Vizyon

Özel Mürüvvet Evyap Okulları ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda; nitelikli, yenilikçi ve yüksek teknolojiyi etkin kullanabilen, etik değerleri sahiplenmiş, toplumun ve dünyanın hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.                                                              

Misyon                                       

Yaşadığımız toplumdaki tüm paydaşlarımızla, Özel Mürüvvet Evyap Okulları;

 • Evrensel değerleri özümseyen,
 • Türkçeyi ve en az bir yabancı dili, iletişiminde etkin kullanabilen,
 • Sorgulayan ve araştıran, bilimsel, analitik ve sentezleyici düşünebilen,
 • İçinde bulunduğu çevreye ve doğaya hassas,
 • Farklı kültürlerin olduğu bilinciyle onlara saygılı ve duyarlı,
 • Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip,
 • Sanat, spor ve sosyal sorumluluk etkinliklerinin en az birinde yer alabilen,
 • Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında topluma lider ve model olabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

1.DİL POLİTİKASI  HAKKINDA

Okul dil politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve gözden geçirilmesi tüm okul topluluğunun katıldığı bir süreçtir. Bu süreç; Okul Yönetimi, PYP Koordinatörü, öğretmenler, kütüphane görevlisi, öğrenciler, veliler ve okul toplumunu oluşturan diğer üyeler arasında iş birliği içerir.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları Dil Politikası, 2013-2014 eğitim öğretim yılında oluşturulmuştur. 2019-2020 eğitim öğretim yılında PYP Koordinatörünün liderliğinde mevcut politikanın güncellenmesi için bir komite oluşturulmuştur.

Dil politikası, okulun diğer politikalarıyla uyum içinde olması gerektiği, sürekli gelişebilmesi açısından daima dinamik ve esnek olması gerektiği göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Politika hazırlanırken okul topluluğunun ihtiyaç ve önerileri göz önünde bulundurulmuş; okulun herkes tarafından kabul edilmiş mevcut dil felsefesi, dil öğretimi ve öğrenimi ile ilgili uygulamalarının okul felsefesi ile uyuşup uyuşmadığı bir kez daha gözden geçirilmiştir.

Okulun dil politikasının okulun tüm birimlerine iletilmesinden, tüm okulda uygulanmasından ve desteklenmesinden; Okul Yönetimi, PYP Koordinatörü. Okul Zümre Başkanları başta olmak üzere, tüm ders öğretmenleri, öğrenci ve veliler rol almaktadır. Dil politikasının her eğitim-öğretim döneminde okul açılmadan önce seminer döneminde gözden geçirilmesi, PLT (Pedagojik Liderler Takımı) sorumluluğundadır.

2.DİL FELSEFESİ

Dil evrenseldir, kültürden kültüre farklılık gösterse de bütün insanlığı birleştirir ve kültürler arasında ortak anlayışların gelişmesi için fırsat sunar.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları olarak, öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerinin öneminin bilincindeyiz. Dili bir iletişim aracı olmakla beraber hem kültürel hem de bireysel olarak zenginliklerimizi yansıtan bir sanat olarak görmekteyiz.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda; nitelikli, yenilikçi ve yüksek teknolojiyi etkin kullanabilen, etik değerleri sahiplenmiş, toplumun ve dünyanın hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu bireylerin öncelikle okulumuzun eğitim-öğretim dili olan Türkçeyi, sahip olduğumuz değerleri diğer kültürlere aktarabilecek kadar, nitelikli kullanmalarını, en az bir yabancı dilde, kendilerini doğru ifade edebilmelerinin gerekliliğine inanıyoruz.

3.DİL POLİTİKASININ AMACI

Özel Mürüvvet Evyap Okulları, IB beklentileri ve yasal gereklilikler ile tutarlı, tüm okul topluluğunu kapsayan bir politika uygular. Bu politika, okulun misyonu, vizyonu ve diğer politikalarıyla bağlantılıdır. “Bir dil politikası eylem beyanıdır… Bir okulun öğrencilerinin nereye gittiği ile daha az ama oraya ulaşmak için nasıl gittiği ile daha fazla ilgilenir.” (Corson, 1999)

Özel Mürüvvet Evyap Okulları Dil Politikası; öğrencinin,

 • okulun eğitim-öğretim dili olan Türkçe dilinde kendisini çok iyi ifade edebilmesini sağlamak,
 • okulda yabancı dil olarak öğrendiği İngilizcedeki becerilerini geliştirmeyi ve bu hedef dili en iyi seviyede edindirmeyi,
 • böylece ortaokulda ikinci bir yabancı dil (İspanyolca) ve gelecekte başka dilleri öğrenme becerilerinin gelişimine temel sağlamayı amaçlar.

4.DİL PROFİLİ

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk Okuludur. Okulumuzun eğitim dili Türkçedir. İngilizce, Anaokulundan itibaren yabancı dil olarak öğretilir. Öğrencilerimizin ve okul çalışanlarımızın çoğunluğunu Türkçe konuşan Türk vatandaşları oluşturmaktadır. Ancak okulumuza; kayıt kabul şartlarına uyum gösterildiği sürece her ülke, kültür ve milletten öğrenci kabul edilir. Okul topluluğu üyelerinin konuştuğu diller, zenginlik olarak kabul edilir ve kutlanır.

Evde konuşulan dili Türkçe olmayan öğrenciler okula kabul edilirken, kayıt kabul politikamız gereği, okul başlamadan önce mutlaka temel ihtiyaçlarını ifade edebilecek kadar Türkçe dersi almalarının zorunlu olduğu bildirilir. Aday veliler ile okul arasında Türkçe veya İngilizce iletişim kurulamadığında bir tercümandan destek almaları gerekmektedir. Okul, bu öğrencilere ve ailelerine destek programı oluşturur ve uygular.

5.DİL ÖĞRETİM VE ÖĞRENME SÜRECİ

Dil derslerinde öğrencilerimizin hedef dilde iletişim kurarak, hedef dili kullanarak öğrenmeleri sağlanır. Yabancı dil öğretmenlerimiz de ders içinde ve dışında öğrencilerle hedef dilde iletişim kurarlar.

Özel Mürüvvet Evyap Okullarında, “her öğretmen dil öğretmenidir ve dil öğretmenleri de birer öğrenendir” kabul edilir. Bu bakış açısıyla, okul, isteyen öğretmenlere ve diğer çalışanlara ücretsiz İngilizce öğrenme olanağı ve Türkçe bilmeyen öğretmenlere, toplantılar ve diğer çalışmalarda tercüme desteği sağlar.

   5.1.IB ÖĞRENEN PROFİLİ VE DİL ÖĞRENİMİ

Özel Mürüvvet Evyap Okulları Öğrenenleri;

Araştırır; dili bilgiye ulaşmak ve anlamlandırmak için kullanır. Merak ettiklerini sorgulaması için tek başına veya arkadaşları ile  bilgiyi nasıl öğreneceği becerisini kazanır.

İletişim kurar; pek çok şekilde güvenle, yaratıcı ve etkili ifade etme becerisi kazanır.

Risk alır; toplum önünde konuşma,rol alma, okuma ve yazma özgüveni vardır. Toplum önünde zorluklar ve değişimler durumunda dayanıklıdır. Toplum önünde kendini ifade yollarını kullanma becerisini geliştirir.

Bilgilidir; edebi tarzları araştırarak kavramsal anlayışını geliştirir. Tartışıp paylaşabilmek için doğru kelime bilgisine ve edebi analiz yapacak bilgi birikimine sahiptir. Yerel ve küresel edebi eserleri inceler. Fikirlerini analiz eder. Bilgiye ulaşma kanallarını öğrenir. Bilginin sabit değil, değişkendir felsefesini içselleştirir.

Duyarlıdır; dilleri doğru kullanma ve etkilerini değerlendirme konusunda dikkatlidir. İfadeleri seçerken hitap ettiği toplulukla empati kurar, saygılı bir dil kullanır. Dil kullanımında olumlu fark yaratma düşüncesi ile hareket eder.

İlkelidir; dilin sosyal iletişimdeki önemini,insanların ve toplumların üzerinde ne denli güçlü olduğunu bilir. Dilleri bu sorumluluk bilinciyle kullanır. İfadelerinin sorumluluğunu ve sonuçlarını kabul eder.

Dengelidir; kendilerini sözel, yazılı ve görsel şekilde ifade eder. İletişim sırasında konuşma ve dinleme becerilerini dengeli kullanır. Konuşma ve yazı dilinde, ifadelerini  başkalarının bilgi ve duygu arasındaki denge kurmanın önemini bilincini kazanır.

Dönüşümlü düşünür; dili kullanma becerilerini farklı alanlarda kullanır.  Açık fikirlidir; farklılıklara saygı duyar ve diğer bireylerin fikirlerinin de doğru olabileceğinin farkındadır. Diller arasındaki farklılıklara ve benzerliklere saygı duyar.

Açık Görüşlüdür: Kendi kültürlerimiz,geleneklerimiz yanı sıra, diğer ülkelerin kültürüne ve geleneklerine de  önem verir. Farklı kültürleri tanımanın görüş açısına kattıklarını fark eder.

Düşünür: Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerimizi ifade etmede doğru ve saygılı dil bir  kullanır. Düşüncelerini ifade etmede etik ve gerçekçi olma ilkesini benimser.

   5.2.DİL ÖĞRETİMİNDE TEMEL İLKELER

 • Sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri olarak ortak planlar yaparak ilerlemek,
 • Dil öğretmenleri olarak sınıf çalışmalarını destekleme ve geliştirmek,
 • Çeşitli araçlarla düşünme,araştırma ve iletişim etkinlikleri sağlamak,
 • Dili ifade aracı ve akıcı kullanmanın yanında, sorgulama aracı olarak kullanılmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin toplum içinde dili kullanırken keyif alma, kendilerini rahat, kabul görmüş ve destekleniyor hissetmeleri için etkinlik ve çalışmalar yapmak,
 • Öğrencileri cesaretlendirme,gerektiğinde yönlendirme(iskeleler kurma-eksik parçayı vererek öğrencinin ifade etmesini sağlama) ve başarılarını takdir etme,

“Pratik anlamda iskele kurma kavramının içeriğinde beden dili ve jestler, dile eşlik eden eylemler, diğer öğrencilerin söylediklerinin üstüne bir şeyler ekleme ve rehber eşliğinde sorgulamalar vardır”  (International Baccalaureate, 2009)

   5.3.DİL ÖĞRETİM UYGULAMALARI

PYP Dil Kapsam ve Sıralama Belgesi (EK 1) göz önüne alınarak hazırlanan okulumuz Dil Kapsam Sıralama Belgesi doğrultusunda, MEB müfredatı dil kazanımları ders planlarına entegre edilir. Öğrenciler dili; konuşma, dinleme, okuma ve yazma uygulamalarını kullanarak öğrenirler.

Ayrıca okulumuzda dil öğrenmenin, sadece sınıfta sınırlı kalmadığını, okulun her yerinde, gerek derslerimiz esnasında gerekse ders aralarında mümkün olabileceğini yansıtan çalışmalar yapılır.

      5.3.1.Sözel Dil- Dinleme ve Konuşma

Dinleme ve konuşma sözlü dil olarak birbirinden ayrılamayan ve birbirlerini kapsayıcı biçimde tamamlayan bir bütündür.

Bu alanda uygulamalarımız şu alanlarda dili aktif kullanmalarını sağlamaktır:  sınıf dili, oyun dili, sorgulama dili,akranlarla konuşma, talimat verme. Özellikle sorgulama dilini kullanırken öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini de aktifleştirmelerini sağlıyoruz. Farklı materyallerle öğrencilerimizi bu alana maruz bırakmaktayız. Temalarla ilişkilendirilmiş şarkılar, videolar, oyunlar, bilmeceler, diyalog çalışmaları bunlara örnek verilebilir.

      5.3.2.Görsel Dil- Görsel Okuma ve Sunum

Öğrencinin dili anlamasında alıcı bir süreç olan görüntüleme ve sunma alanlarında kullanılan görsel materyallerin etkisini küçük yaş grupları için göz ardı edemeyiz. Görsel materyalleri kağıt,elektronik,deney ve canlı olarak sunmaktayız. Broşürler, posterler, oyunlar, web siteleri, filmler, haritalar, çizelgeler, grafikler, diyagramlar, resimler, çizgi filmler ve çizgi romanlar kullandığımız en güzel örneklerdendir. Öğrenci bu yollarla yorumlar ve kendisini ifade edebilir. Sonraki aşamada öğrendiklerini bu materyaller yoluyla uygulamaya başlar. Her uygulama sonrasında da sunumunu yapar.

      5.3.3.Yazılı Dil-Okuma ve Yazma

Öğrencinin bu alanda okuduğunu kendince anlamlandırmasını isteriz. Coşku ve merak uyandıran materyaller öğrenciyi okumaya teşvik edici unsurlardır. Resimli, kurgusal ve kurgusal olmayan okuma parçaları seçiyoruz.

   5.4.EĞİTİM-ÖĞRETİM DİLİ (TÜRKÇE) ÖĞRETİMİ

Dil; iletişimin temel aracı, öğrenmenin esasıdır. Eğitim sürecinde başvurulan en önemli, bazen de tek araçtır. Sadece bir iletişim aracı tanımlaması içine sığdıramayacağımız eğitim-öğretim dili eğitiminin başlıca amacı ise, bireyin içinde yaşadığı ailenin, toplumun dilini anlamak ve onu geliştirmektir. Dil kazanımı tüm öğrenmeyi içine alan dinamik ve hayat boyu süren bir süreçtir, zihinsel gelişim için ana faktördür.

Öğrencilerimizin Türkçe dili gelişimleri MEB müfredatı, sınıf öğretmeni ve dil gelişimini gösteren sürekli değerlendirmelerle desteklenmektedir.

Öğrenciler yeni durumlarda seviyeye uygun dil kurallarını kullanırlar; okur, tartışır, bağlantı kurar, olayları araştırır ve sorular sorarlar. Öğrenen profilini sergilerler. Öğrencilerin Türkçe dilini doğru, yerinde ve güzel kullanmaları hedeflenir. Edebiyat, sanat, dil ve toplum ilişkisini inceleyen metinlerle farklı yazı türlerini öğrenerek bunları yorumlama,sorgulama yeteneğine sahip olurlar.

Öğrencilere edebî eserler aracılığıyla estetik zevk kazandırmak, kendi kültürünü, fikirlerini ve zevkini okudukları metinlerle bağdaştırarak farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlanır. Sene boyunca Türk ve Dünya Edebiyatından seçilmiş eserler öğrencilerimiz tarafından okunur. Derslerin bir saati okul kütüphanesinde “okuma saati” olarak yapılır. Öğrenciler, seviyelerine göre Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin şair ve yazarlarını tanırlar. Okudukları kitaplar üzerinde incelemeler yaparak eserler hakkında eleştiriler ve karşılaştırmalar yaparlar.

Öğrencilerin Türkçe dilini doğru, düzgün ve akıcı bir şekilde kullanmaları, özgüvenlerini geliştirmeleri adına sene içinde birçok etkinlikler de yapılmaktadır. Şiir ve farklı edebî türlerde eser yazma, şiir okuma, masal anlatma, drama çalışmaları ile öğrencilerin dil edinimleri sağlanmaya çalışılır. Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri yıl sonunda yapılan performanslarla (koro/şiir okuma yazma, tiyatro oyunları, amaca yönelik oyun, kukla şov, tüm sınıf ve küçük grup tartışması, sorgulama olarak kelime çalışması, yazar çalışmaları, tema çalışmaları vb.) sergileme fırsatı bulmaktadırlar. Öğrenciler çalışmalarını resmi ya da gayri resmi olacak şekilde arkadaşlarıyla paylaşarak ya da arkadaşlarıyla etkileşime geçmeye istekli olmakla başarı gösterirler. Anladıklarını paylaşır, düşüncelerini sunar ve çalışmalarını yansıtırlar. Çalışmalarında ve sunumlarında konuyla alakalı dili kullanır ve fark ederler.

Öğrencilerin dil üzerine hakimiyet kurma yetilerini arttırmayı sağlamanın yanı sıra Türkçe dili uygulamalarında yaptığımız etkinlikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kütüphane: Dil eğitiminde kütüphanenin etkin kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Okul ders programında her sınıf düzeyi için haftada 1 ders saati kitap okuma saati olarak belirlenerek, öğrencilerimizin kütüphane ortamında kitap okumaları sağlanmaktadır.
 • Münazara: Münazarada amaç, öğrencilerin dersin dışında başka kitapları okumasını ve incelemesini sağlamak, onların konuşma becerilerini geliştirmek, düşünceler arasında bağ kurabilmek, düşüncelerini kusursuz bir şekilde dile getirmektir. Böylece münazara sayesinde öğrencilerin konuşma yeteneği gelişir, yorum becerileri artar. Öğrenciler, farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikrini savunma yetisi kazanırlar.
 • Drama: Öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirmek, kendini ifade edebilmesini sağlamak, kendini tanımasına ve yaşamı çok yönlü algılamasına yardımcı olmak ve ifade gücünü arttırmak amacıyla drama çalışmaları yapılmaktadır. Okulumuzda yapılan drama çalışmalarında öğrencilerin hikâyeler, masallar ve verilen bir durum örneği üzerinden canlandırmalar yaparak ve hayal güçlerine bağlı kalıp kendi hikâyelerini,masallarını şekillendirmeleri desteklenir. Böylece hem görsel dil becerilerini güçlendirmiş olurlar hem de eğlenceli içerikle okuma alışkanlığı kazanmış olurlar.
 • Sunum: Öğrencilerin akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşmalarını sağlamak amacıyla bir metni tanımlamasına, yorumlamasına ve bunlara yanıtlar verip çeşitli ifade yollarına girmelerine imkân verilir. Giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde mantıklı bir anlatım süreci oluşturulur. Hayal gücü ve yaratıcılığı aracılığıyla kendini sözel ve görsel olarak doğru bir şekilde ifade edebilme şansı elde edilir. Konuştuğu dile egemen olma amaçlanır. Türkçe dili düzgün kullanabilme adına kelimeler düzgün telaffuz edilmeye çalışılır, diksiyona dikkat edilir.
 • Yarışmalar: Türkçe dilini etkin ve düzgün kullanabilme, yaratıcılıklarını gösterebilmeleri amacıyla öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarını destekleyerek müfredat kapsamında, kendi düzeylerine göre okuma malzemeleri seçmeleri ve doğaçlama yazı yazmaları sağlanır.

   5.5.TÜRKÇE  BİLMEYEN YENİ ÖĞRENCİLERE YAKLAŞIM

Okula kayıt olduğunda Türkçe bilmeyen öğrencilerle etkileşimlerinde, her öğretmen ortak bir tavırla duyarlı bir yaklaşım sergilemektedir. Kütüphane araçları, teknolojik materyaller ve gereçler, ev çalışma kağıtları ve benzeri uygulamalar kullanılarak öğrenci desteklenir ve dil becerisi gelişimi amaçlanır. Kaynaklar çeşitlendirilerek verimli bir öğrenme ortamı hazırlanır. Etkinlikler zaman zaman farklı kültür ve geleneklerini tanıma amaçlı aktiviteler içerir. Bu tarz etkinlikler Türkçe bilen öğrenciler için de uluslararası bilinci arttırıcı yöndedir. Ayrıca Türkçe öğrenim sürecinde ayrı ayrı her sınıf seviyesinde gezi ve sosyal etkinlikler planlanıp uygulanmaktadır. Bu da öğrencilerin rahat bir ortamda kaynaşmasını sağlayarak paylaşımda bulunmalarına olanak verir.

   5.6.YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ

Özel Mürüvvet Evyap Okullarında, öğrencilerin 21. Yüzyılın dünya insanı olarak, uluslararası bilince sahip ve farklı kültürleri tanıyan ve saygı duyan bireyler olarak yetişmelerini son derece önemsiyoruz.

Bize göre bir dili bilmek; bir kültürü anlamada, dil sayesinde öğrenmede, fikirleri ve düşünceleri sorgulamak, tartışmak, dönüşümlü düşünmek ve ifade etmek için bir araç olan dili düzgün ve doğru kullanmaktır.

Öğrencileri ‘öğrenenler topluluğu’ olarak etkileşim kurmaları için teşvik etmek ve gerçek hayat bağlamlarında dili olabildiğince çok kullanabilmelerine olanak sağlamak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bu kapsamda, İngilizce derslerimiz, ana dili İngilizce olan öğretmenler ve Türk öğretmenlerden oluşan deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin yaş seviyelerine uygun, bireysel ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu, farklılaştırılmış çalışmalarla desteklenmiş biçimde gerçekleştirilir. Farklı sınıf seviyelerine göre belirlenen ders kitapları, PYP üniteleriyle, Dil Kapsam Sıralama belgesi, Avrupa Dil Portfolyosu ve MEB kazanımları ile de bağlantılıdır. İngilizce derslerinde öğrencilerin dilbilgisi, okuma, konuşma, yazma, dinleme becerilerinin gelişimi, IB Öğrenen Profili çerçevesinde etkin biçimde desteklenir. Özgün bir müfredat ile İngilizce eğitimi veren okulumuz, öğrencilerimizi Cambridge English Qualifications vb uluslararası İngilizce sınavlarına yönlendirerek, öğrencilerimizin bir dünya vatandaşı olarak dili kullanma becerilerini görmelerini sağlar. Yapılan bu sınavlar sayesinde öğrencilerimiz dünya standartlarında ne seviyede İngilizceye sahip olduklarını bağımsız ölçümlerle görmüş olur ve buna göre kendilerine yeni hedefler belirleyebilirler.

Dili doğal ortamında yaşayarak öğrenmenin önemini vurgulayarak hazırladığımız bu programda, çocukların dile maruz kalma zamanlarını arttırmak amacı ile online kütüphane hizmetleri kullanılır. Online kütüphane hizmetleri, her seviye ve ilgi alanlarına hitap eder. Bu uygulama okuma, dinleme ve ses kaydı yapabilme gibi birçok beceri gelişimini destekler.

   5.7.İNGİLİZCE  BİLMEYEN YENİ ÖĞRENCİLERE YAKLAŞIM

Ara sınıfa kabul edilecek öğrencinin yabancı dil seviyesini değerlendirebilmek için İngilizce hazırbulunuşluk değerlendirmesi yapılır ve sınıf seviyesine uygunluğu belirlenir. Eğer öğrencinin yabancı dil seviyesi sınıf düzeyinin altında ise, velisine rehberlik edilerek öğrencinin desteklenmesi sağlanır.

6.KÜTÜPHANE

Eğitim süreci evde başlar okulda devam ederek hayatın tümüne yayılır. Okul kütüphaneleri eğitimde öğrenen topluluğunun ilk döneminden itibaren ihtiyaç duyduğu bilgi gereksinimini karşılayan, okuma yazma yeteneklerini geliştiren, merak duygusuna teşvik eden, araştırma gücüne destek veren bir alandır.

Özel Mürüvvet Evyap Okullarında anaokul ve ilköğretimin ortak kullandığı bir kütüphane, ortaokul ve lisenin ayrı ayrı kullandığı iki kütüphane olmak üzere üç adet kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphanelere; Mürüvvet Evyap Okulları bünyesindeki öğrenci, öğretmen, idareci ve personel yani okul topluluğu doğal üyedir. Nicelik ve nitelik olarak kütüphane kaynakları tüm kullanıcıların ana dil ve yabancı dillerini geliştirmeyi desteklemektedir. Bu bağlamda okul kütüphanemiz tüm üyelerinin düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması için her türlü bilgi kaynağını sağlar, düzenler ve hizmete sunar. Okul kütüphanemiz; öğrenen profilinin yaşam boyu öğrenme becerileriyle donatılarak; okuma ve araştırma alışkanlığı kazanmış, öğrenmeye istekli, çağdaş, yenilikçi ve toplumun gelişiminde katkıda bulunan,  küreselleşen dünyada yerel, ulusal ve global toplulukların sorumlu üyeleri olmalarına destek olmaktadır.

Kütüphanemizde her disipline ait kaynaklara  yer verilmektedir. Bu kaynaklar/koleksiyon her yıl ilgili kişiler tarafından değerlendirilerek güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Koleksiyon güncelleme konusunda öğrenen topluluğu ve öğretmen ihtiyaçları önceliklidir. Kaynak seçimi yapılırken öğrenci talepleri, velilerden gelen talepler, öğretmen talepleri, kaynak sağlayıcı önerileri, kütüphane sorumlusu talepleri değerlendirilir. Kısacası okul topluluğunun talepleri öncelikli olmak üzere bir değerlendirme yapılır  ve okul idarecileri, PYP Koordinatörü, zümre başkanları ve kütüphane sorumlusunun verdiği ortak karar sonucu kütüphane görevlisi takibinde koleksiyon güncelleme için kaynak satın alımı yapılır. Kütüphane görevlisi tarafından okul kütüphanesine kaydedilir. Teknik işlemleri biten yeni kaynaklar kütüphane görevlisi tarafından yerlerine yerleştirilir.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları Anaokulu – İlkokul Kütüphanesi, kaynaklarını satın alma ve bağış yolu ile sağlamaktadır. Bu kaynaklarla kullanıcılarının dil gelişimine katkı sunmayı amaçlar. Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesi  konusunda kütüphane sorumlusu, öğretmenler ve okul yönetimi sorumludur. Her yıl güncel kaynakların koleksiyona kazandırılması ve dil eğitimine kaynak olabilmesi amacıyla  okul yönetimi koleksiyon geliştirme başlığıyla bir bütçe oluşturur. Kullanıcılardan gelen kütüphane için uygun olan kaynaklar da bağış olarak kütüphane koleksiyonuna dahil edilir.

Öğrencilere kütüphanenin işleyişi, kaynakların tanıtımı ve kullanımı hakkında her eğitim-öğretim yılı başında kütüphane oryantasyon eğitimi verilir. Burada kütüphanenin verimli kullanımı amaçlanmıştır.

PYP temalarının işleyişini desteklemek amacıyla kütüphane kullanım programı oluşturulur. Tüm sınıflar için 1 saat Sınıf Öğretmenleri ile 1 saat  İngilizce Öğretmenleri ile her hafta düzenli olarak belirlenen saatte kütüphane saati gerçekleştirilir. Öğrenen topluluğuna kitap okuma alışkanlığını kazandırmak okul topluluğundaki her bireyin önceliğidir. Kütüphane saatlerinde kütüphane görevlisinin önderliğinde yaratıcı okuma teknikleri ile ve oyun yolu ile dil geliştirme aktiviteleri gerçekleştirilir. Bireysel okuma, grup okuması gibi planlamalar yapılarak öğrenen grubunun dil ile farklı biçimlerde bağlantı kurmasına çabalanır.

Temalardaki konulara uygun kaynak kutularımız bulunmaktadır. Tema süresince kullanılmak için kütüphane görevlisi tarafından sınıflara düzenli olarak ödünç verilir. Bu kaynaklar her yıl güncellenmektedir.

Kütüphane saatinde ele alınan konular: Konulara uygun kitap okuma, kitap türleri tanıma, yazar tanıma, kitap tanıtımı, bilgi okuryazarlığı, araştırma süreçleri, bilgi kaynaklarını tanıma ve doğru bilgiye ulaşma süreçleri, akademik dürüstlük.

Kitaplar kullanıcıda 15 gün kalır. Bu düzen ile öğrenen grubu sorumluluk bilinci kazanır. Ayrıca dil gelişiminde okul topluluğunun dışında dahil olduğu diğer topluluklarla da bu süreci devam ettirir.

Önemli gün ve haftalar içinde olan Kütüphane Haftası kutlanır. Kütüphane Haftası süresince öğrenen topluluğunun dil gelişimine katkı sağlayacak, dili doğru kullanımını destekleyecek etkinlikler gerçekleştirilir. Bu etkinlikler: Kütüphane türleri tanıtımı, ayraç tasarımı, kitap kapağı tasarımı, öykü oluşturma, kitap haritası oluşturma, yazar söyleşileri, kitap fuarı açtırma, masal saatleri.

Yazar söyleşileri ile dilin birincil kaynaktan kullanımı ve öneminin yansıtmak amaçlanmaktadır.

Kitap fuarı açtırılarak güncel yayınların takibi sağlanır. Kendi tercihlerini yapabilme becerisi kazandırılır.

Sınıflarda güncel ve yaş gruplarına uygun olan içerik kontrolü yapılmış kitaplardan oluşan kitaplıklar oluşturulmuştur. Ayrıca koridorlarda güncel aboneliği olan öğrenen topluluğuna uygun süreli yayınlar bölümü yer almaktadır.Öğrenen topluluğunu kitaba maruz bırakarak, dili öğrenmeyi hayatın içinden olağan bir durum olarak göstermek hedeflenmiştir.

Mürüvvet Evyap Okulları bünyesinde 3 adet kütüphane bulunmaktadır. Belirli dönemlerde öğrenen topluluğunu diğer kütüphanelerimize ziyareti organize edilir. Ayrıca okul dışındaki çevre kütüphanelere ziyaretler de organize edilir.

Dili doğru ve verimli kullanabilmek için en önemli unsurlardan biri kitaptır. Kitap yalnızca bir obje olarak görülmemelidir. Bunu özümsemeleri için yılın belirli dönemlerinde kütüphaneyi aktif olarak kullanan öğrenciler ödüllendirilir.

Kütüphane yalnızca kitap ödünç alınan fiziki alan değildir. Aynı zamanda araştırma – sorgulama merkezidir. Bu bağlamda öğrenciler kütüphaneyi her konuda araştırma yapabilecekleri yer olarak kullanılabilmelidir. Bunun için gerek kütüphane alanı içindeki kaynaklar gerek elektronik kaynaklar öğrenciye referans olacaktır. Kütüphanemiz Dewey Onlu Sınıflama sistemi ile kaynaklarını sıralamıştır. Bu sınıflama sistemi, kütüphane kullanıcısının araştırma yaparken konuları bütünsel ele alımında kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca Mürüvvet Evyap Okulları Follet Destiny kütüphane otomasyon programını kullanmaktadır. Otomasyon programı ile kaynakların yalnızca okul içinde değil okul dışında da araştırma yapabilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu program ile kütüphane üyelerinin ve kütüphane materyallerinin istatistiki bilgilerine ulaşım sağlanabilir. Bu da kütüphaneyi daha canlı ve dinamik bir alan olarak kullanabilmek açısından önemlidir.

Öğrenen profilinin yaşamı boyunca uygulaması gereken bir alan olan Akademik Dürüstlük konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Eyleme geçme örneği olarak ihtiyacı olan okullar için kitap bağışı etkinliği düzenlenir.

7.DİL POLİTİKASININ OKULUN DİĞER POLİTİKALARIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Okulumuzun misyonunda belirtildiği üzere, ‘Yaşadığımız toplumdaki tüm paydaşlarımızla, Özel Mürüvvet Evyap Okulları; Türkçeyi ve en az bir yabancı dili, iletişiminde etkin kullanabilen, bireyler yetiştirmeyi amaçlar.’

Bu bağlamda ‘Dil Politikaları’ okulumuzun diğer politikalarıyla ilişkilidir.

   7.1.Kayıt -Kabul Politikası ile ilişkisi:

Her öğrencinin farklı özellikleri göz önünde bulundurularak, okulumuzda dil, din, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin her öğrenci eşittir.

Özel Mürüvvet Evyap Anaokulu ve İlkokulu’nda öğretim dilinden farklı dillere sahip olan öğrenciler okula kabul edilir. Bu öğrencilerin okula başlamadan önce mutlaka temel ihtiyaçlarını ifade edebilecek kadar Türkçe dersi almaları zorunludur. Öğrencinin dillerdeki gelişimi düzenli olarak değerlendirilir, tartışılır ve kaydedilir.

   7.2.Ölçme ve Değerlendirme Politikası ile ilişkisi:

Değerlendirmeler kültürel, dilsel, ırksal, sınıf, öğrenme, fiziksel ve cinsiyet farklılıklarına duyarlı olmalıdır.

Değerlendirme yapılırken ortak ve uygun bir dil kullanılır.

Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil dersleri için çeşitli süreç ve sonuç değerlendirmeleri geliştirilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlanır. Dönem sonunda verilen karneler dışında, projeler, sergiler, portfolyo çalışmaları, sunumlar ve performans görevleri de değerlendirme sürecinde kullanılır.

   7.3.Kapsayıcılık Politikası İle İlişkisi:

Özel Mürüvvet Evyap Okulları, IB beklentileri ile tutarlı, yerel yasalarla ve okul politikası ile uyumlu ve tüm okul toplumunun kolayca kullanabileceği bir Kapsayıcılık politikası geliştirmiştir ve uygular. Bu politika, okulun misyonu, vizyonu, dil, öğrenme ve ölçme-değerlendirme politikası gibi geçerli politikalarıyla bağlantılıdır.

Kapsayıcılık politikası; öğrencilerin dil profillerini göz önünde bulundurur.

8.KAYNAKÇA

9.EKLER

EK 1: Özel Mürüvvet Evyap Okulları  Dil Kapsam Sıralama Belgesi. (2020). Erişim adresi:

https://drive.google.com/open?id=1cp49UGloNdm_RwRgmmQHRvJKqLyZqUlF

EK 2: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Kapsayıcılık Politikası. (2020.) Erişim adresi: https://drive.google.com/open?id=1c___ylYp_W8lW0M9RV21XHSG_qmtEa5x5Zxq7rnSYWA

EK 3: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Kayıt Kabul Politikası. (2020). Erişim adresi: https://drive.google.com/open?id=1IgA060aPDrmAjBJ7yt7LRsySKtRBs4z7

EK 4: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Ölçme ve Değerlendirme Politikası. (2020). Erişim adresi: https://drive.google.com/open?id=13O8xZaIRv5vk1J7yUDCDA_3bBgdX2-p1

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.