ANAOKULU

KAYIT KABUL POLİTİKASI

KOMİSYON ÜYELERİ

Elçin Kızılkaya – Müdür

İnci Er – PYP Koordinatörü

Demir Sipahi – Müdür Yardımcısı

Ersin Ciğerci – Rehber Öğretmen

Tuğba Şahin – Rehber Öğretmen 

Kübra Akdeniz – Danışma Sorumlusu

Versiyon Tarihi: Mayıs 2020

Versiyon: 1.0

IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden organizasyon, güçlü uluslararası eğitim programları ve değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinden öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP OKULLARI VİZYONU ve MİSYONU 

Vizyon

Özel Mürüvvet Evyap Okulları ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda; nitelikli, yenilikçi ve yüksek teknolojiyi etkin kullanabilen, etik değerleri sahiplenmiş, toplumun ve dünyanın hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.                                                              

Misyon                                       

Yaşadığımız toplumdaki tüm paydaşlarımızla, Özel Mürüvvet Evyap Okulları;

 • Evrensel değerleri özümseyen,
 • Türkçeyi ve en az bir yabancı dili, iletişiminde etkin kullanabilen,
 • Sorgulayan ve araştıran, bilimsel, analitik ve sentezleyici düşünebilen,
 • İçinde bulunduğu çevreye ve doğaya hassas,
 • Farklı kültürlerin olduğu bilinciyle onlara saygılı ve duyarlı,
 • Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip,
 • Sanat, spor ve sosyal sorumluluk etkinliklerinin en az birinde yer alabilen,
 • Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında topluma lider ve model olabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

1.KAYIT-KABUL POLİTİKASI HAKKINDA

Okul kayıt-kabul politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve gözden geçirilmesi Pedagojik Liderlik Takımı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi ve kayıt süreçlerinde rol alan çalışanların katıldığı bir süreçtir.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları Kayıt-Kabul Politikası geliştirilirken, Okul Yönetiminin işbirliği ile yönlendirici bir komite oluşturulmuştur. Kayıt-Kabul Politikası, okulumuzun kayıt süreçleri gözden geçirilerek, okulun diğer politikalarıyla uyum içinde olması gerektiği göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve ilk defa 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yazılı hale getirilmiştir. Politika belgemiz her eğitim-öğretim yılında Ocak ayında gözden geçirilir ve gerekli güncellemeler yapılır. Güncel versiyon tüm paydaşlar ile paylaşılır.

2.KAYIT-KABUL FELSEFESİ

Okulumuza öğrenci kabul ederken, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) esas alınır. Her öğrencinin farklılıkları göz önünde bulundurularak, kayıt alınırken dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmez. Tüm okul toplumu ve veliler okula kabul politikası hakkında bilgi sahibidir ve politikaya uygun hareket etmekle sorumludur.

3.KAYIT-KABUL POLİTİKASININ AMACI

Özel Mürüvvet Evyap Okulları kayıt-kabul politikası ile amaçlanan, okulumuza kabul edilecek öğrencilerin, kayıt süreçlerinin esaslarını belirlemek, tüm öğrenciler için adil, bütüncül ve kapsayıcı olabilmektir.

4.KAYIT-KABUL ŞARTLARI

   4.1.Yaş Kriteri

Anaokuluna, Mi̇llî Eği̇ti̇m Bakanlığı Okul Öncesi̇ Eği̇ti̇m Ve İlköğreti̇m Kurumları Yönetmeli̇ği̇’ne ((Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) uygun olarak 36 ayını tamamlamış öğrenciler 3+ Sınıfına kabul edilir. 48 ayını tamamlamış öğrenciler 4+ sınıfına, Eylül ayı sonu itibariyle 57 ayını tamamlamış öğrenciler ise okul öncesi hazırlık programına kabul edilirler.

İlkokul 1. Sınıfa eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran öğrenciler kabul edilir. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 66-68 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da birinci sınıfa kabul edilir.

Yaşça kayıt hakkını elde eden; ancak bedenen ve zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 69-70-71 aylık adayın, velisinin dilekçesi ile 1. Sınıf kaydı bir yıl ertelenebilir.

Kanunen yaşça okul olgunluğunda olan 72 ay ve üstü çocukların ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile 1. sınıfa kayıtları bir yıl ertelenebilir.

   4.2.Ara Sınıflara Kayıt-Kabul

Özel Mürüvvet Evyap Okullarına, çeşitli sebeplerle ara sınıflara kayıt olmak isteyen öğrenciler de ilk kayıt gibi okula bireysel görüşme için davet edilir ve velilerle yukarıdaki kayıt aşamaları gerçekleştirilir. Ara  sınıfta öğrenci kaydı için ilgili sınıfta kontenjan bulunması gerekir. Bu aşamadan sonra MEB mevzuatı (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) gereği, öğrencinin nakli, kayıtlı olduğu okuldan istenir ve onay verildikten sonra asil kayıt gerçekleşir.

   4.3.Yurt Dışından Gelen Öğrenci için Kayıt-Kabul

Yurt dışından gelen öğrenci velilerinin MEB tarafından verilen denklik belgesini yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliği’nden ya da MEB’den almaları gerekmektedir. Denklik belgesinde belirtilen şekilde devam edecekleri sınıfa karar verilir.

Öğrenci henüz Türkiye’ye dönmemiş ise yurt dışında aldığı eğitimi raporlayan belgelerin e-posta yolu ile okula gönderilmesi talep edilir. Öğrenci Türkiye’ye gelmiş ise PDR uzmanı ve bir sınıf öğretmeni tarafından yapılan görüşmede akademik ve sosyal gelişimi değerlendirilir. Öğrenci yurtdışındaysa, aynı görüşme çevrimiçi olarak yapılır.

Yurtdışından gelen öğrencilerin uyruğuna göre kayıt kabul koşulları MEB mevzuatında (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) belirtilmiştir.

   4.4.Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler için Kayıt-Kabul

Öğrencinin okulda verilen eğitimden tam anlamıyla faydalanabilmesini sağlamak amacıyla, hem veliyle hem de öğrenci ile yapılan PDR görüşmesinde öğrenme zorluğu olan veya özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci hakkında velinin okulu bilgilendirmesi beklenir. Öğrencinin öğrenmesi ile ilgili özel durumu, okula kayıt olduktan sonra tespit edilirse alınacak tedbirler veli ile görüşülerek kararlaştırılır.

   4.5.Türkçe Bilmeyen Öğrenciler için Kayıt-Kabul

Evde konuşulan dili Türkçe olmayan öğrenciler okula kabul edilirken, okul başlamadan önce mutlaka temel ihtiyaçlarını ifade edebilecek kadar Türkçe dersi almalarının zorunlu olduğu bildirilir. Aday veliler ile okul arasında Türkçe veya İngilizce iletişim kurulamadığında bir tercümandan destek almaları gerekmektedir. Okul, bu öğrencilere ve ailelerine destek programı oluşturur ve uygular.

5. KAYIT-KABUL SÜRECİMİZ

  5.1. Danışma

Okula başvuru yapan velilere sırasına göre randevu verilir. Aday veliler okul kampüsüne geldiklerinde kişisel verilerin korunması kanunuyla ilgili evrakları imzalarlar. Bu evrakları imzalamanın amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Okul Yönetimi ile yapılan görüşme sonrasında kayıt yaptırmayı düşünen veliler için PDR değerlendirme görüşme randevusu oluşturulur. PDR servisinin aday öğrenciyle yapacağı bireysel görüşme için aday öğrenciye randevu verilir.  Öğrenci 4. sınıf aday öğrencisi ise, PDR değerlendirme görüşmesi dışında, değerlendirme sınavına da dahil olur. Tüm şartlar olgunlaşmış ise okul ücret bilgisi verilir ve sözleşmenin imzalanmasıyla, öğrencinin asil kayıt işlemi tamamlanır.

  5.2.  Okul Yönetimi

İlk görüşme ilgili Müdür Yardımcısı ve Müdürle yapılır. Okul ile ilgili genel bir  tanıtım yapılır. Günlük işleyiş, ders saatleri, ders çeşitlilikleri, ders içerikleri vb bilgiler verilir. Okul hakkında detaylı bilgi verildikten sonra okul kampüsü gezdirilir.

   5.3. PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

Aday öğrenciler ile sınıf seviyesine uygun şekilde görüşmeler gerçekleştirilir. 36 ayını tamamlamış aday öğrenciler ile Okul Öncesi Kayıt Gözlem Formları (EK 1), 1. sınıf aday öğrencilerimiz ile Okul Olgunluğu Formu(EK 2), 2., 3. ve 4. sınıf aday öğrencilerimiz ile Hazırbulunuşluk Formu (EK 3) aracılığıyla ilk görüşme gerçekleştirilir. Öğrenci görüşmesi ile birlikte aday öğrencinin velisi ile görüşme gerçekleştirilir. Veli ile yapılan görüşmede öğrenci hakkında doğru bilgilerin aktarılması beklenir. Görüşmelerde PDR Servisi’nin amacı, öğrencinin sınıf düzeyine uygun hazırbulunuşluğunu tespit etmek ve kayıt sonrasında akademik-sosyal becerilerine uygun şekilde öğrencinin desteklenmesini sağlamaktır.

Aday öğrencilerimiz ile ilgili kayıt kabul sürecinde benimsediğimiz ilkeler şu şekildedir;

 • Her birey dil, din, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin eşittir.
 • Bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Okulumuzun sosyal ve fiziki şartları ile öğrencimizin ihtiyacının sağlanamayacağı durumlarda veli farklı kurumlardan hizmet almaya yönlendirilir.

Aday öğrenci hakkında ebeveynlerinden bilgi alındıktan ve bireysel görüşme yapılarak akademik- sosyal becerilerinin tespit edilmesinin ardından ihtiyaç duyulan durumlarda öğrencinin önceki okulundan PDR Servisi’nden görüş ve okuldan portfolyosu talep edilir.

   5.4. Akademik Değerlendirme 

Aday öğrenci olan  1. sınıf öğrencilerimiz ile Okul Olgunluğu Formu (EK 2), 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize Hazırbulunuşluk Değerlendirme Formları (EK 3) uygulanır. Öğrencilerin performansı ve PDR servisinin raporlaması sonucu okulun öğrencinin ihtiyaçları için uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Ayrıca 4. sınıfa kabul edilecek öğrencilerimize Akademik Test uygulanır. Öğrencinin soruların en az %50 sini doğru cevaplaması beklenmektedir.

Ara sınıfa kabul edilecek öğrencinin yabancı dil seviyesini değerlendirebilmek için İngilizce hazırbulunuşluk değerlendirmesi yapılır ve sınıf seviyesine uygunluğu belirlenir. Eğer öğrencinin yabancı dil seviyesi sınıf düzeyinin altında ise, velisine rehberlik edilerek öğrencinin desteklenmesi sağlanır.

 

6. KAYIT POLİTİKASININ OKULUN DİĞER POLİTİKALARIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Okulumuzun Kapsayıcılık Politikasının(EK 5);

 • Kayıt Felsefesi ve PDR Görüşmeleri bölümleri, Dil Politikası’nda(EK 4) yer alan Türkçe Bilmeyen Öğrencilere Yaklaşım bölümü ile uyumludur.
 • Okula Kayıt Süreci bölümü ile Kayıt Kabul Politikasının Yönetim ve PDR kısmındaki açıklamalar birbiri ile uyum göstermektedir.
 • Kayıt-Kabul Şartları bölümü ile Kayıt-Kabul Politikasında yer alan Yaş Kriterleri bölümünde yer alan bilgiler uyumludur.
 • Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler için Kayıt-Kabul maddesindeki açıklamalar ile Ölçme-Değerlendirme Politikası’nın (EK 6)Yazılı Müfredat maddeleri ile Kayıt Politikasında birbirini desteklemektedir.

7. KAYNAKÇA

4. EKLER

https://drive.google.com/open?id=1YmQ7wSdydmwa4QCqANot7I68GyO89CtC

https://drive.google.com/open?id=1HO8mR0SoR89_RRdhtbULsj6O4KkE64cj

https://drive.google.com/open?id=1ZMkxaKVPbDWESAEfrCN1Rdo4gv6kGbij

https://drive.google.com/open?id=1eLTQ_rChRtwNs-m81tJ_xYlO-cz-lvED

https://drive.google.com/open?id=1udOpN1Q_B3iY_cN6tOmQY8yqSa6FVHvz

https://drive.google.com/open?id=1KvPgXuW_Wv5KxgXlLCOfDarY56f3Uad_

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.