Çalışan Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Maden Mahallesi, Bakır Sokak, Evyap Okulları Sitesi, A Blok Apartman No: 2A Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 600919 sicil numarası ile kayıtlı olan Mürüvvet Eğitim Sağlık ve Kültür Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Okul”)’dir.

2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi

 

:

Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, imza, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı sureti, evlilik cüzdanı, çocuk sayısı, sürücü belgesi, unvan gibi

İletişim Bilgisi

:

E-posta adresi, cep telefon numarası gibi

Lokasyon bilgisi

:

İkametgâh adresi gibi

Finans Bilgileri

:

Finansal hareket bilgileri, vergi kimlik numaraları, borç bakiyesi ve alacak bakiyesi, banka iban numarası, banka hesap numarası, maaş bilgisi gibi

Mesleki Deneyim Bilgisi

:

Alınan eğitim ve seminerler, iş deneyimleri, referans mektupları, mezun olunan okullar, yabancı dil bilgisi, hobiler, ilgi alanları, yetenekler, katıldığı projeler, işten ayrılış oluru örneği, formasyon belgesi, diploma sureti, sertifikalar, branş, performans değerlendirme sonuçları gibi

Görsel İşitsel kayıt

:

Etkinlikler ve eğitimlerde çekilen fotoğraflar, başvuru formunda bulunan fotoğraf, çalışan dosyasının oluşturulması için istenen fotoğraflar, video kayıtları gibi

Özlük Bilgisi

:

Hizmet cetveli örneği, özgeçmiş, askerlik durumu belgesi, çalışma izni onayı, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları gibi

Sağlık Bilgileri

:

Çalışmaya uygunluk sağlık raporu, eski T.C. kimliğindeki “Kan Grubu” sütununda bulunan bilgiler, anamnez bilgileri, sağlık şikâyetleri, alerji bilgileri gibi

Kılık ve Kıyafet Verisi

:

Öğretim yılı içinde iş kıyafeti gibi

Fiziksel Mekân Güvenliği

:

Güvenlik kamerası görüntüleri gibi

Hukuki İşlem Verisi

:

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler (örn. İş akdi fesih belgesi, istifa dilekçesi) gibi

Biyometrik Veri

:

İsteğe bağlı olarak; parmak izi, yüz tanıma verileri gibi

Risk Yönetimi Bilgileri

:

Kullanılan bilgisayar bilgisi, kullanıcı adı, IP, Mac ID gibi

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

:

Adli sicil kaydı gibi

İşlem Güvenliği

:

E-okul şifresi, IP, Mac ID, okul giriş şifresi, akıllı tahta şifresi gibi

Din Bilgisi

:

Eski T.C. kimliğindeki “Dini” sütununda bulunan bilgiler gibi

 

3. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıt, Lokasyon, Özlük Bilgisi

 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

 

Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Hukuki İşlem Verisi

 • Çalışanlar için iş hakkı ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yönetilmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Finans Bilgileri

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Din Bilgileri

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

Görsel ve İşitsel Kayıt

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Sağlık Bilgileri

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

Sağlık Bilgileri

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi

KVKK m.6 f.3 İşleme İstisnaları

Biyometrik Veri

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

Risk Yönetimi Bilgileri

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

İşlem Güvenliği

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

Kılık ve Kıyafet Verisi

 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımının Hukuki Sebebi

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

 • Öğretmenler için e-okul kullanıcı adının ve şifresinin belirlenmesi
 • Acil durum süreçleri için alınan tedbirler için gerekli onayların alınması
 • Resmi birimleri bilgilendirme ve birimlerden ilgili etkinlik veya işlemler hakkında onay alınması
 • Öğretmen özlük dosyasının sunulması
 • Gerektiğinde kamera görüntülerinin Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılması
 • Ayrılış ve atama işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanması
 • Okul içi işe alım süreci tamamlandıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla paylaşılmaktadır.
 • Gezi onay işlemlerinin tamamlanması
 • Öğrenci, veli ve Okul çalışanlarının sağlığını yükseltmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eksik görülen ya da talep edilen eğitim planlamasının oluşturulup sunulması
 • Okul’un rehberlik ihtiyaç değerlendirmelerinin paylaşılması
 • Eğitim öğretimin sona ermesiyle birlikte mezuniyet süreçlerinin yürütülmesi ve onaylanması
 • Ders programlarının e-okul ile paylaşılması
 • Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

 • Revire başvurulan vakalarda şikâyete yönelik ilkyardımda bulunmak ve gerekli kişileri bilgilendirmeyi sağlamak
 • Hastalık anında kişinin şikâyetlerine istinaden seçilen ilacın teminini sağlamak

KVKK m.6 f.3 İşleme İstisnaları

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • E-posta yolu ile iletişim gerçekleşmesi
 • Çalışanların giriş-çıkış saatlerinin kontrol edilmesi
 • Çevrimiçi anket paylaşılması

KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (Okul otomasyon sistemi tedarikçisi)

 • Haftalık ders programları oluşumu,  öğretmen randevularını ayarlamak ya da öğretmene ulaşabilmek
 • Etüt planlamalarının yapılması ve takip edilmesi
 • Çalışanlarının giriş çıkış saatlerinin takip edilmesi
 • Sistemin verimli kullanılabilmesi için veri girişinin sağlanması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Eğitim Danışmanı)

 • Okul’un IB programı hakkında danışmanlık alınması için hazırlanan raporların sunulması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (İletişim şirketi)

 • Okul hakkında bilgilendirme mesajlarının veli ve personele kısa mesaj ile gönderilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Sunucu hizmeti sağlayıcısı)

 • İnternet güvenliğinin sağlanması

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Teknik servis)

 • Teknik servis hizmetlerinden yararlanılması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Ölçme değerlendirme uzmanı)

 • Performans yönetim raporlarının analizi ve üst yönetime sunma

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Basım şirketi)

 • Yarışmacıların ve katılımcıların adlarına özel katılımcı kartı ve proje kitapçığının hazırlanması

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Web Sitesi Ziyaretçileri/ Sosyal medya kullanıcıları

 • Okul tanıtımının yapılması
 • Duyuru yayınlama
 • Okul’dan günlük içerikler paylaşmak ve canlı yayın yapmak
 • Etkinlik ve başarıların paylaşılması

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Tedarikçi (Bankalar, Mali Müşavir)

 • Maaş ödemelerinin gerçekleşmesi
 • Vergi beyannamelerinin verilmesi açısından mali müşavirden tam tasdik alınması
 • Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Veli

 • Yılsonu karne verilmesi
 • Değerlendirme amacıyla anket oluşturulması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Diğer (Çalışan yakını)

 • Çalışanın sağlık durumu hakkında kişi yakınlarını bilgilendirme

KVKK m.6 f.2 Açık Rıza

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Okul’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Maden Mahallesi, Bakır Sokak, Evyap Okulları Sitesi, A Blok Apartman No: 2A Sarıyer/İstanbul adresine veya kvkk@evyapokullari.k12.tr elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.