Eğitim Modelimiz

Amacımız

 • Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngördüğü eğitim-öğretim programlarını uygulanmaktadır.
 • Öğrencilerin bireysel istek ve ihtiyaçlarının dikkate alındığı, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklendiği, çocuklarımızı kucaklayan huzur dolu bir eğitim ve öğretim ortamını onlara sunmaktayız. Deneyimli kadromuz, öğrenimi sonuç değil, süreçle bir bütün olarak gören, çağdaş bir eğitim programı uygulamaktadır.
 • Özel Mürüvvet Evyap Okullarında; ülkesine yararlı birey, çağın gereksinimlerine cevap verecek, Atatürk ilke ve inkılapları çizgisinden ayrılmayan öğrenciler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz 

 • Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında yurdunu seven, milli değerlerini savunan gençler yetiştirmek.
 • Bilime dayalı, araştırmacı, gözlemleyen, sonucu yorumlayan, hipotez kuran öğrenciler yetiştirmek.
 • Saplantılardan uzak gözlem ve sonuçlara dayalı bilimsel gelişmelerin; teknolojiye, topluma ve çevreye etkilerini sezen, bunları değerlendiren bireyler haline getirmek.
 • Öğrencilerimize çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma bilincini kazandırmak.
 • Yapacakları etkinliklerde bilgiye ulaşmaları, yaptıkları  uygulamaları günlük yaşantılarına yansıtmaları için onlarla el ele çalışmak.
 • Sağlam kişiliği olan, sevgiyle davranan, çevresine duyarlı, paylaşmayı bilen bireyler yetiştirmek. 

 

Sanat Etkinliklerimiz 

Görsel sanatlar ve müzik dallarında yapılan sanat etkinliklerinde öğrenciler; yetenekleri doğrultusunda resim, seramik, ebru, yağlı boyama, tezhip, gitar, piyano, keman, kanun, org, çalışmalarına katılırlar.

Görsel Sanatlar

Okulumuzda dört adet resim atölyesi vardır. Bu atölyelerde;   branş dersleri, yarışmalara hazırlık ve proje çalışmaları yapılır. Bu çalışmaların sonucunda, kendisini geliştiren her öğrencinin katılabildiği farklı seviyelerdeki yarışmalara ve sergilere hazırlıklar yapılır. Yıl sonunda ise hem okul içinde hem de okul dışındaki mekanlarda öğrencilerin eserlerini sergileme fırsatı bulurlar.

 

Spor Etkinliklerimiz

Her türlü sportif etkinliğe imkan sağlayan okulumuzda; öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda basketbol, okçuluk,  voleybol, buz pateni, futbol, masa tenisi, jimnastik, tekvando, tenis, satranç çalışmalarına katılırlar.

Okulumuzda beden eğitimi derslerinde öğrencilerimize amaç olarak; iyi duruş alışkanlığı edinebilmek, Sinir-kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilmek, ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmek, dostça oynama ve yarışma, kazananı taktir etmek, kaybetmeyi kabullenmek, hile ve haksızlığın karşısında olabilmek, beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme imkanları sunuyoruz.

Ayrıca haftada iki gün kış spor okulu ve kulüp dersleri yaparak öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerini sağlayarak yeterli seviyeye geldikleri zaman onları okulumuz adına müsabakalara götürüyoruz.

 

Türkçe 

İlköğretimde bütün derslerin temelini oluşturan Türkçe öğretimi; okuma, konuşma, yazma ve dil bilgisi gibi dört temel beceri arasındaki ilişki geçişlerine dayanır. Birbirleriyle doğrudan ve dolaylı ilişkiler ağı içinde bulunan bu etkinlikleri içeren öğretim; yazım, noktalama ve dil bilgisi çalışmalarıyla da beslenerek birbirini bütünleyen bir anlayışla eğitimin değişik aşamalarında sürdürülür.

İlk okuma-yazma öğretimi, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler öğrencilerin hayat boyu kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de geliştirmektedir.

Kitap okumak, analitik düşüncenin gelişimindeki en önemli basamaklardan biridir. Öğrencilerin yaşamlarında kitap okuma alışkanlığının oluşturulması adına Özel Mürüvvet Evyap İlkokulu olarak her gün ilk 15 dakikamızı kitap okuma rutinimize ayırıyoruz. Bu çalışmada, çocukların okuma ile ilgili farklı ve eğlenceli yaşantılar geçirerek deneyim kazanmalarını ve kitap okumanın kendilerine sağladığı faydaları fark etmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca öğretim yılı başında yaş gruplarının özelliklerine göre zümre öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan kitap listelerini öğrencilerimize dağıtarak her öğrencinin eğitim-öğretim yılı boyunca bu listeden kitap okuması için yönlendirme çalışmaları yapıyoruz.

Öğrencilerin okudukları kitaplardan edinmeleri beklenilen kazanımları, Türkçe sınavlarında ve sınıf içi çalışmalarda kontrol ediyoruz. 

Buna bağlı olarak zenginleşen kelime dağarcıklarındaki kelimeleri kavramsal boyutta düşünerek dili daha iyi kullanabilmelerini sağlıyoruz. Bulmaca, eşleştirme, canlandırma, resim çalışmalarıyla kelimelerin akılda kalıcılığını artırıyor, öğrenilen kelimelerle yapılan yazı çalışmaları ile dilbilgisinin etkin olarak kullanımını amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin merak duygularını harekete geçirerek, farklı bakış açıları ile çevresindeki fırsatların farkına varmalarını sağlayarak, özgün düşünme becerilerini ve bu becerilerle hayatı deneyimleme fırsatı yaratıyoruz.

Karşılaştıkları problemleri analiz ederek süreç ve sonuç odaklı çalışmalar ile “Düşünme Becerileri” nin gelişmesini ve Geleceğin Öğrenen Profili’ ni yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin;

 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanan,
 • Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen, 
 • Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu,
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan,
 • Duyduğu sesleri ayırt ederek dinlediklerinde, okuduklarında ve konuştuklarında vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eden,
 • Metni takip ederek dinleyen ve dinlediklerindeki hikâye unsurlarını belirleyen,
 • Dinlediklerinde ve okuduklarında 5N 1K sorularına yanıt arayan,
 • Yeni öğrendiği kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun olarak konuşmalarında ve yazılarında kullanan,
 • Okurken noktalama işaretlerine dikkat eden, 
 • Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okuyan ve yazan,
 • Okuma alışkanlığı kazanmak amacıyla serbest okuma yapan,
 • Bütün yazılarında bitişik eğik yazı harflerini kullanan, anlamlı ve kurallı cümleler yazan,
 • Dikte çalışmalarına katılarak, verilen cümle ya da metne bakarak yazan,
 • Türkçe’yi doğru ve etkili kullanarak kendini ifade edebilme becerisini geliştiren,
 • Hikâye tamamlama, hikâye dramatizeleri, metin ve öykü yazma çalışmalarıyla hayal dünyalarını geliştiren,
 • Sosyal etkinliklerde görev alarak sunum becerilerini ve öz güven duygularını geliştiren,
 • Konuşmasında günlük hayattan örnekler veren,  uzun cümleler kullanan,
 • Dinlediklerinin ana fikrini belirleyen,
 • Yazılarında sözlük, imla kılavuzu kullanan,
 • Dinlediklerinde "hikâye unsurlarını belirleyen, sebep-sonuç ilişkileri kuran",
 • Görgü kurallarına ve millî, manevî, kültürel, ahlaki, sosyal değerlere uygun konuşan,
 • Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatan,
 • Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak ifade eden,
 • Bilgi edinmek amacıyla soru soran,
 • Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşan,
 • Konuşmalarında betimlemeler yapan,
 • Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eden,
 • Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunan,
 • Metinde ortaya konan sorunları belirleyen ve onlara farklı çözümler bulan,
 • Okuduğunu anlayan, yorumlayan, okuduklarından çıkarımlarda bulunan,
 • Okumayı alışkanlık haline getiren,
 • Konuşmacıları sorgulayarak dinleyen, öğrendiklerini, özgürce paylaşan, 
 • Yazılarını özgün cümlelerle, günlük hayatla ilişkilendirerek yazan,
 • Görselleri yorumlayarak, dönüşümlü düşünen,
 • Öğrendiklerini eyleme geçiren,
 • Türkçeyi etkili ve doğru kullanma becerisine sahip,
 • Dilbilgisi kurallarını bilen ve farklı türdeki edebi kitapları okuyup inceleyen,
 • Türkçe öğretiminde bilgi edinmenin yanında hayat boyu öğrenmeyi sürdürecek geleceğin bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 

Öğrencilerin Türkçe dersiyle ilgili kazanımları elde edip etmediklerini, hafta sonu ödevleri, ders içi uygulama çalışmaları ve konu sonu testleriyle kontrol ediyoruz.

Öğrencilerimizin sınav performanslarını -Ölçme Değerlendirme Birimi- mizin katkılarıyla hazırlanan analizlerle takip edip bu bilgiler VBS ile öğrenci velisiyle paylaşıyoruz.

Ödev ve testlerin verilerine göre gereksinimi olan öğrencilerle etüt çalışmaları yapıyoruz.

Bir yarıyılda üç değerlendirme uyguluyoruz. 

Her sınavdan önce "Konu Tarama Testi" uygulayarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Bu çalışmaların yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözerek ders çalışma notları hazırlıyoruz.

 

İngilizce 

İlkokul: 1-4. sınıflarda haftada 10 saat ingilizce dersi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu 10 saatin 8 saatinde çift dilli, öğretmenler 2 saatinde de yabancı öğretmenlerle birlikte olurlar. Öğrencilerimiz  küçük grup çalışması, partner çalışması ve öğretmenle birebir çalışma alanları şeklinde düzenlenen sınıf ortamlarında dilbilgisi ve kelime hazinesini anlamlı bir şekilde geliştirme fırsatı bulurlar. Derslerde çocuk hikaye kitaplarının kullanımı öğrencilerimize dilbilgisi kalıplarının doğru kullanımı,gelişmiş kelime kazanımı ve tartışma ve yazma için uygun bir içerik sağlar. Yazma programımız edebiyata dayalı ve öğrencilerin küçük yazarlar olarak dili farklı amaçlar için kullanmalarını hedefleyerek planlanır.

Hedeflerimiz

•      Okuma,dinleme,konuşma ve yazma becerileri ile dilbilgisini doğru kullanabilme,

•      Değişik kültürleri tanıyarak iletişim yeteneğini geliştirebilme,

•      Farklı bir dilde okuma alışkanlığını kazandırabilme,

•      Film izleme,müzik dinleme gibi etkinliklerle öğrendiklerini günlük hayata geçirebilme,

•      Yabancı öğretmenlerimizin uzman desteği ile öğrencilerin kendine güvenerek konuşmalarını destekleyecek bir öğretim ortamı oluşturmak,

•      Birçok farklı fikir ve kültürle ilgili kitaplar okumaları böylece kelime ve okuma stratejileri edinmelerini sağlamak. Bu kelime ve bilgileri farklı edebi türlerde yazmalarını sağlayarak, kendilerini ifade ederken yapay değil doğal olarak dil ile etkileşime girmelerini sağlamak,

•     Sonuç odaklı değil, süreç odaklı değerlendirme ölçekleriyle her öğrencinin en iyi performansını verebilmesini sağlamak,

•     Öğrencilerin ulusal ve uluslararası proje, yarışma ve sertifika programlarına katılmalarına olanak sağlayarak dil öğrenirken yaratıcılık, takım çalışması ve disiplinli çalışma gibi erdemlere sahip olmalarını sağlamak,

•     Ders kitabına bağlı kalmadan öğrenilen bilgilerin mutlaka davranış ve eyleme dönüşmesini amaçlayan bir müfredat planı ile hem akademik başarı hem de gündelik hayatta gerekli olan İngilizce bilgisine sahip olmalarını sağlamak.

 

Teknoloji Dersleri 

•      Bilgi teknolojisinde kullanılan terim ve bilgiye sahip olabilme,

•      Günümüzün gelişmiş işletim sistemlerini kullanabilme,

•      Bağımsız bir şekilde üretebilme ve ürettiğini sunabilme kabiliyetini geliştirme,

•      Teknoloji ile barışık ve teknolojiyi hayatına geçirmiş öğrenciler yetiştirebilme.

 

Matematik                                                    

Matematik programı, ‘Her çocuk matematiği öğrenebilir.’ İlkesine dayanmalıdır. Matematik ile ilgili kavramlar doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle Matematik kavramları somut yaşam modellerinden yola çıkarak ele alınır. Programda kavram öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilir. Önemli hedeflerimizden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir.

Matematiği öğretmek; temel kavram ve becerilerinin kazanılması yanı sıra matematiksel düşünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi hedeflemektedir. Hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen bireyler  yetiştirmektir.

Hedeflenenler;

 • Disiplinler Üstü beceriler,
 • Problem çözme,
 • İletişim,
 • Akıl yürütme,
 • Tahmin Stratejileri,
 • İlişkilendirme,
 • Öz düzenleme Yeterlilikleri,
 • Psikomotor  Beceriler.

Bizim için matematik; öncelikli araştırmayı destekleyip etrafımızdaki dünyayı anlamamız için küresel bir dil sağlayan bir araçtır. Öğrencilerin, matematiğin dilini ustaca kullanmalarını ve matematiği ezberlenmesi gereken bir dizi bilgi ve denklemden çok, bir düşünce tarzı olarak kullanmaya başlamalarını  amaçlıyoruz . Matematiğin dünyayı anlatmadaki ve analiz etmedeki gücü, matematiği sorunları çözmede çok etkili bir araç haline getirmiştir.

Öğrencilerimizin matematiğe has büyülü dünyaya değer verebilmeleri ve matematiğin sunduğu eşsiz algı ile dünyayı keşfedebilmelerini öngörüyoruz. Nasıl ki öğrenciler kendilerini "yazar ya da sanatçı" olarak tanımlıyorsa okul programımız sayesinde kendilerini ‘matematikçi’ olarak da görebilme fırsatı kendilerine sunulmalıdır. Bu sayede öğrenciler, keşifler yapmanın ve matematikle ilgili daha fazla şey öğrenmenin keyfini çıkarabilirler.

 

Fen ve Teknoloji 

 • Doğal dünyanın biyolojik, kimyasal, fiziksel yönlerinin ve bu yönler arasındaki ilişkiyi keşfetme,
 • Dünyayı bilimsel açıdan değerlendirebilme ve bilinçli olmalarını sağlama,
 • Merakı ve yaratıcılığı özendirme ve dünyayı anlamasına yardımcı olma,
 • Sadece bilimin içinde değil hayatın birçok alanında aktif katılımlı deneyimi ve sorgulamayı teşvik ederek bilgili ve sorumlu kararlar vermelerini sağlama,
 • Bilimsel bilgi üzerinde dönüşümlü düşünme sayesinde eylemlerinin kendileri üzerinde, başkaları üzerinde ve dünya üzerinde yarattığı etkiye dair sorumluluk duygusu geliştirme.

 

Sosyal Bilgiler 

 • Sosyal Bilgiler, merakı özendirir, hızla değişen dünyanın anlaşılmasını sağlar,
 • Öğrencileri kendileri, başkaları ve giderek daha küresel hale gelen toplumdaki yerleri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmelerini hedefler,
 • Öğrencilerin kendi kişisel ve kültürel kimliklerini anlamalarını hedefler,
 • Öğrencileri başkalarının farklılıklarıyla birlikte haklı olabileceklerini anlamaya yönlendirir,
 •  Öğrencilerin derslerine, okullarına, topluma ve dünyaya etkin biçimde katılmaları için gerekli olan becerileri ve bilgiyi edinmelerini sağlar.

 

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersinde;Eğitim ve öğretimde bilgi edinmenin yanında hayat boyu öğrenmeyi sürdürecek geleceğin bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizin eğitimsel gelişimlerini; hafta sonu ödevleri, ders içi uygulama çalışmaları ve konu sonu testleriyle takip ediyoruz.

Öğrencilerimizin performanslarını Ölçme Değerlendirme Birimimiz tarafından hazırlanan analizlerle takip edip bu bilgiler VBS ile öğrenci velisiyle paylaşıyoruz.

Hayat Bilgisi  temalarımızda Öz Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme) becerisini, Problem Çözme becerisini,  (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma)becerisini , araştırma becerisini ve girişimcilik becerisini, Kaynakları Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini, Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini , Geliştirmeye yönelik  (1.Soru-cevap, 2.Anlatım,3.Drama, 4. Görsel okuma, 5. Eğitsel Oyun) gibi yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin öğrenci üzerine etkileri kaçınılmaz bir gerçektir. Günlük hayatımızda insanları en çok etkileyen öğretilerini kullandığımız derstir Hayat Bilgisi. Bu nedenle “Öğrenci Merkezli Eğitim Modelimizi” en aktif kullandığımız derslerin başında kuşkusuz Hayat Bilgisi vardır.