KVKK

ADAY ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

ADAY ÖGRENCİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Maden Mahallesi, Bakır Sokak, No:2A-2B-2C Sarıyer/İstanbul (Özel Mürüvvet Evyap Okulları) adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 600919 sicil numarası ile kayıtlı olan Mürüvvet Eğitim Sağlık ve Kültür Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Okul”)’dir.

2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, yaş, cinsiyet, T.C. kimlik numarası gibi
İletişim Bilgisi E-posta adresi, telefon numaraları gibi
Lokasyon Bilgisi Ev adresi gibi
Eğitim Bilgisi Önceki okul isimleri, sınıfı, disiplin geçmişi gibi
Sağlık Bilgileri Sağlık geçmişi, öğrenciden rehberlik birimi tarafından alınan bilgiler, kendi karakterine ait şahsi düşünceleri gibi
Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri Kamera kaydı görüntüleri gibi

 

3. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgisi, Eğitim Bilgileri
 • Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
Sağlık Bilgileri
 • Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
KVKK m.6 f.2 Açık Rıza
Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımının Hukuki Sebebi
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
 • E-posta veya web sitesi üzerinden burs başvuruları gibi e-postaların incelenmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
 • Gerektiğinde kamera görüntülerinin Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılması
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Okul’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Maden Mahallesi, Bakır Sokak, Evyap Okulları Sitesi, A Blok Apartman No: 2A Sarıyer/İstanbul adresine veya kvkk@evyapokullari.k12.tr elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Click for detailed information about Personal Data Protection, Privacy Policy and Cookie Usage Principles.