KVKK

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Maden Mahallesi, Bakır Sokak, No:2A-2B-2C Sarıyer/İstanbul (Özel Mürüvvet Evyap Okulları) adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 600919 sicil numarası ile kayıtlı olan Mürüvvet Eğitim Sağlık ve Kültür Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Okul”)’dir.

2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, ehliyet gibi
İletişim Bilgisi Telefon numarası gibi
Lokasyon Bilgisi İş adresi gibi
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi
Finans Bilgisi Finansal hareket bilgileri, borç bakiyesi ve alacak bakiyesi, banka iban numarası, banka hesap numarası, vergi kimlik numarası gibi
Sağlık Bilgisi Ehliyette bulunan “Kan grubu” bilgileri gibi
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydı
Hukuki İşlem Bilgisi Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kimlik bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Finans Bilgisi, Lokasyon Bilgileri
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Fiziksel mekân güvenliği
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Sağlık Bilgileri
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruşlarına bilgi verilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi
Tedarikçi (eposta hizmeti tedarikçisi)
 • Anketlerin üst yönetime sunulması ve değerlendirilme süreci
KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Web Sitesi Ziyaretçileri
 • Değerlendirme amacıyla websitesi üzerinden anket oluşturulması
KVKK m.5 f.2 c bendi; sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması
Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri
 • Tedarikçiye banka üzerinden ödeme yapabilmek için banka ile paylaşım
KVKK m.5 f.2 c bendi; sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması
Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Etkinlik onaylarının alınması
 • Tam tasdik kapsamında tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması
 • Vergi dairesi ile kanuni zorunluluktan ötürü paylaşım
KVKK m.5 f.2 ç bendi; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Okul’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Maden Mahallesi, Bakır Sokak, Evyap Okulları Sitesi, A Blok Apartman No: 2A Sarıyer/İstanbul adresine veya kvkk@evyapokullari.k12.tr elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Click for detailed information about Personal Data Protection, Privacy Policy and Cookie Usage Principles.