IB-PYP
IB-PYP

 

İlk Yıllar Programı - IB / PYP

IB -Uluslararası Bakalorya,- kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Dünyanın her köşesinden öğrencilerin, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenenler olmalarını sağlamak programın en temel hedeflerinden biridir.

Bütün IB programları, öğrenenleri tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenimizin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip olmaya teşvik eder.

Bugün dünyada 100’den fazla ülkede ve 1200’den fazla okulda; Türkiye’de ise sınırlı sayıda okulda PYP uygulanmaktadır. 2015 yılından bugüne IB - PYP uygulama yetkisi olan Özel Mürüvvet Evyap Anaokulu ve İlkokulu, öğrencilerine sorgulamaya dayalı öğrenme ortamları hazırlayarak onların kişisel değerlerini oluştururken uluslararası bilincin de temelini atmayı kendine amaç edinmiştir.

Okulumuzda PYP Sorgulama Planı anaokuldan 4. sınıf sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatına entegre edilerek kullanılır. Tüm öğrencilerimize programa dahil olması için gerekli destek verilir.

IB-Uluslararası Bakalorya eğitimde dört program sunmaktadır:

  • İlk Yıllar Programı (PYP) – 1997 yılında tanıtıldı.
  • Orta Yıllar Programı (MYP) – 1994 yılında tanıtıldı.
  • Diploma Programı (DP) – 1969 yılında tanıtıldı.
  • Kariyer Odaklı Program (IBCC) – 2012 yılında tanıtıldı.

Bütün IB programlarının (PYP, MYP, DP) amacı tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenimizin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik etmektir.

IB öğrenenleri şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar:

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.

BİLGİLİ: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar. 

DÜŞÜNEN: Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun karalar verirler. 

İLETİŞİM KURAN: Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar .

İLKELİ: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler. 

AÇIK GÖRÜŞLÜ: Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.

DUYARLI: İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar. 

RİSKİ GÖZE ALAN: Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler. 

DENGELİ: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler. 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN: Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler. PYP NEDİR?

PYP ( İlk Yıllar Programı), IB’nin (Uluslararası Bakalorya ) 3-12 yaş aralığındaki çocukları kapsayan programıdır ve öğrenenlere ilgi çekici, düşünmeye zorlayan ve disiplinler üstü müfredat oluşturmayı amaçlar. PYP ‘de öğrenimin en iyi ve özgün olduğunda –gerçek hayatla ilgili ve disiplinler üstü olduğunda- geleneksel derslerle sınırlanmadığında ancak bu derslerle desteklenip zenginleştirildiğinde gerçekleştiğine inanılır.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları olarak; öğrencilerimizin farklı geçmişlere ve zengin tecrübelere sahip bir şekilde okulumuza geldiklerini kabul ederek onların uluslararası bilince sahip öğrenciler olarak yetiştirilmelerini amaçlamaktayız.

PYP’de temel bilgi ve becerileri edinme, kavramsal anlayışın geliştirilmesi, olumlu tutumlar benimseme ve sorumlu eylemlerde bulunma arasında denge sağlanması için beş temel öğeye önem verilir.

1.Kavramlar

2. Bilgi

3. Beceriler

4. Tutumlar

5. Eylem

 

KAVRAMLAR -  Öğrencilerimizden neleri anlamalarını istiyoruz?

1. ŞEKİL: Neye benziyor?
2. İŞLEV: Nasıl çalışıyor?
3. SEBEP-SONUÇ: Neden böyle?
4. DEĞİŞİM: Nasıl değişiyor?
5. BAĞLANTI: Diğer şeylerle arasında ne bağlantı var?
6. BAKIŞ AÇISI: Değişik bakış açıları neler?
7. SORUMLULUK: Sorumluluğumuz nedir?
8. DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNME: Nereden biliyoruz?  

 

BİLGİ- Öğrencilerin ne hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyoruz? 

PYP’NİN DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMALARI 

1. KİM OLDUĞUMUZ: Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.

2. BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN: Mekan ve zaman hakkında sorgulama; kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, icatları ve göçleri; yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların bireylerle bağlantıları.

3. KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri duyguları, doğayı kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yolarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı takdir etme.

4. DÜNYANIN İŞLEYİŞİ: Doğa ve kanunları hakkında sorgulama;(fiziksel ve biyolojik)doğa ve insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

5. KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ: İnsan yapısı sistemler ve toplulukların birbiriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama; örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık, çevre üzerindeki etkisi.

6. GEZEGENİ PAYLAŞMAK: Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama; toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü. 

 

BECERİLER- Öğrencilerin ne yapabilmelerini istiyoruz? 

1. DÜŞÜNME BECERİLERİ:
Bilgi edinme: Belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinmek, benzer biçimde hatırlamak.
Kavrama: Öğrenilen malzemenin anlamını yakalamak, öğrenileni iletmek ve yorumlamak.
Uygulama: Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanmak.
Analiz: Bilgiyi ve düşünceyi ayırmak bileşenlerine ayırmak, aradaki ilişkileri görmek, benzersiz özellikleri bulmak.
Sentez: Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirmek, yaratmak, tasarlamak, geliştirmek ve yenilik çıkarmak.
Değerlendirme: Seçilen ölçütlere,-standartlara ve koşullara-dayanarak yargılarda bulunmak, kararlar vermek.
Diyalektik düşünce: Aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısını düşünmek, bu bakış açılarını anlamak, başkasının/ başkalarının bilgilerine dayalı olan her bir bakış açısı hakkında bir sav oluşturabilmek, başka insanların kendi bakış açılarının olabileceğini fark etmek.
Üst biliş(düşünme üzerine düşünme): Kişinin kendisinin ve başkalarının düşünme süreçlerini çözümlemek, birinin nasıl düşündüğüne ve nasıl öğrendiğine kafa yormak. 

2.SOSYAL BECERİLER:
Sorumluluğu kabul etme: Görevleri gerektiği gibi üstlenmek ve tamamlamak, sorumluluğun bir bölümünü üstlenmeye istekli olmak.
Başkalarına saygı duymak: Başkalarını dikkatle dinlemek, eşitliğe ve adalete dayalı kararlar almak, başkalarının inançlarının, bakış açılarının, dinlerinin ve düşüncelerinin farklı olabileceğini kabul etmek, başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirmek.
İşbirliği yapma: Topluluk içinde işbirliği yaparak çalışmak, başkalarına saygılı olmak, malzemeleri paylaşmak, sırasını beklemek.
Çatışmaları çözmek: Başkalarını dikkatle dinlemek, uzlaşmak, durumlara mantıklı tepkiler vermek, sorumluluğu uygun biçimde kabul etmek, adil olmak.
Grup halinde karar almak: Başkalarını dinlemek, fikirleri tartışmak, soru sormak, fikir birliğine ulaşmaya çalışmak ve fikir birliğine ulaşmak.
Grup içinde çeşitli görevler üstlenmek: Belirli bir durumda hangi davranışın uygun olduğunu anlamak ve o doğrultuda hareket etmek, bazı durumlarda lider, bazılarında takip eden olmak. 

3. İLETİŞİM BECERİLERİ: 
Dinleme: Yönergeleri dinlemek, başkalarını ve verilen bilgiyi dinlemek.
Konuşma: Anlaşılır konuşmak, küçük ve büyük topluluklara sözlü bildirimde bulunmak, fikirleri açık ve mantıklı biçimde ifade etmek, görüşleri dile getirmek.
Okuma: Bilgi edinmek ve zevk için çeşitli bilgi kaynaklarını okumak, okunanı kavramak, çıkarımda bulunmak ve sonuca varmak.
Yazma: Bilgileri ve gözlemleri kaydetmek, not almak ve açımlamak, özet çıkarmak, rapor yazmak, günlük ya da kayıt tutmak.
Görme: Görsel malzemeleri ve multimedyayı (çoklu ortamı) yorumlamak ve analiz etmek, imgelerin ve dilin düşünceleri, değerleri ve inançları ifade etme yollarını anlamak, kişisel tecrübeler hakkında bilgiye dayalı seçimlerde bulunmak.
Sunma: Çeşitli amaçlar ve seyirciler için görsel malzemeler ve multimedya (çoklu ortam) hazırlamak, çeşitli görsel iletişim araçlar yoluyla bilgi ve düşünce iletmek, etkili sunum ve gösterim için uygun teknolojiyi kullanmak.
Sözel olmayan iletişim: Görsel ve kinestetik iletişimin anlamını kavramak, işaretleri görmek ve işaretler yaratmak, simgeleri yorumlamak ve kullanmak. 

4.ÖZ YÖNETİM BECERİLERİ: 
Büyük kas becerileri: Büyük kas gruplarının kullanıldığı ve güç faktörünün gerektiği beceriler göstermek.
İnce kas becerileri: İnce kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken becerileri göstermek.
Mekânsal bilinç: Birine göre nesnelerin konumu ya da nesnelerin birbirine göre konumu hakkında duyarlılık gösterme.
Organizasyon: Etkinlikleri etkin biçimde planlamak ve yürütmek.
Zaman yönetimi: Zamanı etkin ve uygun biçimde kullanmak.
Güvenlik: Kendisini başkalarını tehlikeye ya da riske atmaktan kaçınan davranışlarda bulunmak.
Sağlıklı yaşam biçimi: Beslenme, dinlenme, rahatlama ve egzersizde dengeyi sağlamak için bilinçli seçimlerde bulunmak, uygun hijyeni ve bakımı uygulamak.
Davranış kuralları: Uygun kuralları ya da insan topluluklarının işleyiş yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
Bilinçli seçimler: Gerçeğe ya da görüşe dayalı uygun bir hareketi ya da davranışı seçmek. 

5.ARAŞTIRMA BECERİLERİ:
Soruları oluşturma: Birinin öğrenmesi gereken ya da öğrenmek istediği şeyi belirlemek ve araştırılabilecek, düşünmeye zorlayan ve alakalı sorular sormak.
Gözlem yapma: Konuyla ilgili ayrıntıları yakalamak için bütün duyuları kullanmak.
Planlama: Hareket tarzı geliştirmek, ana hatları yazmak, gerekli bilgileri bulmak için yollar geliştirmek.
Veri toplama: Haritalar, anketler, doğrudan gözlemler, kitaplar filmler, insanlar, müzeler, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi çeşitli birincil ve ikincil kaynaklardan bilgi edinmek.
Verileri kaydetme: Çizerek, not tutarak, tablolar yaparak, çetele tutarak, rapor yazarak gözlemleri betimlemek ve kaydetmek.
Verileri düzenleme: Bilgileri sıralamak ve sınıflandırmak, betimlemeler, tablolar, zaman çizelgeleri, grafikler ve şemalar gibi anlaşılır formlar kullanarak düzenlemek.
Verileri yorumlama: Düzenli verilerden çıkan ilişkilerden ve örüntülerden sonuçlar çıkarmak.
Araştırma bulgularını sunma: Öğrenilenleri etkili biçimde iletmek, uygun araçları seçmek. 

 

TUTUMLAR- Öğrencilerin neye değer vermelerini istiyoruz? 

1. DEĞER BİLME: Dünyanın ve insanların güzelliğini ve mucizesini takdir etme.
2. BAĞLILIK: Kendini öğrenimine adamak, gayretli olmak, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olmak.
3. GÜVEN: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak, öğrendiklerini uygulayabilmek, uygun kararlar almak ve seçimlerde bulunmak.
4. İŞBİRLİĞİ: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek.
5. YARATICILIK: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere yaklaşımlarında yaratıcı olmak, hayal gücünü kullanmak.
6. MERAK: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.
7. KENDİNİ BAŞKALARININ YERİNE KOYABİLME: Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek için kendini onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak. 
8. ŞEVK: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek.
9. BAĞIMSIZ DAVRANMA: Bağımsız düşünmek ve hareket etmek gerekçeli savlara dayanarak kendi kararlarını vermek, karalarını savunabilmek. 
10. DOĞRULUK: Dürüst olmak, keskin bir adalet duygusuna sahip olmak. 
11. SAYGI: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak.
12. HOŞGÖRÜ: Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak. 

 

EYLEM -  Öğrencilerimizin nasıl eyleme geçmelerini istiyoruz?

PYP’de eğitimin, yalnızca sosyal sorumluluk tutumlarını değil, aynı zamanda düşünceli ve uygun eylemleri de kapsaması için zihnin ötesine geçmesi gerektiğine inanılır. PYP’nin apaçık bir beklentisi, başarılı sorgulamanın, öğrenme sürecinin sonunda öğrenci tarafından başlatılan sorumlu eyleme yol açmasıdır. Bu eylem, öğrencinin öğrendiklerini geliştirecek ya da daha geniş bir sosyal etkisi olacak ve her yaş aralığında apaçık farklı olacaktır. PYP okulları, bütün öğrenenlere, dünyada ve dünya için bir fark yaratmak üzere harekete geçmeyi, seçme, kendi eylemleri hakkında karar verebilme ve bu eylemler üzerinde düşünme fırsatını ve gücünü verme zorluğunu yaşayabilir ve yaşamalıdır.

 

PYP SORGULAMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİMİZE NELER KAZANDIRIR?

Özgüvenli

Eleştiren

Araştıran

Farkındalık

Eleştirel düşünme

Çevreye duyarlılık

 

Sorgulayan ve anlamlandıran

Hedef belirleme

Başkalarının haklarına saygı duyma

Herşeyi sorgulamaya ve olaylara karşı farkındalıkların artışı

 

Bilgi artışı

Dil gelişimi

Sorumluluk alma

Düşünme becerisi

Sosyal yönün artması

Analiz etme