ANAOKULU

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

KOMİSYON ÜYELERİ

Elçin Kızılkaya – Müdür

İnci Er – PYP Koordinatörü

Demir Sipahi – Müdür Yardımcısı

Ersin Ciğerci – Rehber Öğretmen

Tuğba Şahin – Rehber Öğretmen

Kübra Akdeniz – Danışma Sorumlusu

Versiyon Tarihi: Mayıs 2020

Sürüm: V2

IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden organizasyon, güçlü uluslararası eğitim programları ve değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinden öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP OKULLARI VİZYONU ve MİSYONU 

Vizyon

Özel Mürüvvet Evyap Okulları ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda; nitelikli, yenilikçi ve yüksek teknolojiyi etkin kullanabilen, etik değerleri sahiplenmiş, toplumun ve dünyanın hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.                                                              

Misyon                                       

Yaşadığımız toplumdaki tüm paydaşlarımızla, Özel Mürüvvet Evyap Okulları;

 • Evrensel değerleri özümseyen,
 • Türkçeyi ve en az bir yabancı dili, iletişiminde etkin kullanabilen,
 • Sorgulayan ve araştıran, bilimsel, analitik ve sentezleyici düşünebilen,
 • İçinde bulunduğu çevreye ve doğaya hassas,
 • Farklı kültürlerin olduğu bilinciyle onlara saygılı ve duyarlı,
 • Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip,
 • Sanat, spor ve sosyal sorumluluk etkinliklerinin en az birinde yer alabilen,
 • Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında topluma lider ve model olabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME POLİTİKASI HAKKINDA

Bu belgenin amacı, Özel Mürüvvet Evyap Okullarının Ölçme ve Değerlendirme felsefesi, amaçları ve süreci hakkında okul topluluğunu bilgilendirmektir.

Bu belgenin ilk sürümü, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında oluşturulmuştur. Her eğitim-öğretim yılının başında okul açılmadan önce, Ölçme ve Değerlendirme Politikası Komisyon üyeleri tarafından gözden geçirilir ve gerek duyulursa güncellenir. Güncel sürüm, okul topluluğu ile paylaşılır.

2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FELSEFESİ

 • Ölçme ve Değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. 
 • Öğrenen, kendi öğrenmesinin öznesidir. 
 • Ölçme ve Değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini, akran, grup ve öğretmen değerlendirmesi ve veli geri bildiriminin de yardımıyla belirleyerek dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. 
 • Yapılan değerlendirmeler sonucunda kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ile öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler, raporlamada, geri bildirimin yanı sıra ileri bildirim sunar.
 • Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile programın düzenli olarak değerlendirilmesi, programın zaman içinde iyileştirilmesine katkıda bulunur. 
 • Değerlendirme sonuçları, tüm eğitim-öğretim çalışmalarının planlanması, gözden geçirilmesi ve yeniden şekillendirilmesinde vazgeçilmez bir rol oynar.
 • Ölçme ve Değerlendirme sistemi aracılığıyla öğrencinin eğitim öğretim sürecinde ulaşması hedeflenen bilgi ve becerilere en üst düzeyde sahip olması amaçlanır. Ayrıca her öğrencinin kendi yaşına uygun olarak sosyal ve bireysel gelişiminin de değerlendirilmesi hedeflenir.
 • Öğretmenler değerlendirme uygulamalarında çeşitli yöntem ve teknikler kullanır. Bu yöntem ve tekniklerin özgün ve ihtiyaca yönelik olması önemlidir. Böylece öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarının ve farklılıklarının değerlendirilmesi sağlanır.

3 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AMAÇLARI

Değerlendirmelerimizin amacı, öğrenme ve öğretim hakkında bilgi sağlamak, öğrenme sürecinin farklı evrelerinde öğrencilerin ne bildiğini, ne anladığını ve neler yapabileceklerini tanımlamak ve yazılı müfredatımızı bu doğrultuda geliştirmektir. Bu sürecin her aşamasında okul öğrenenler topluluğunun paydaşları etkin bir şekilde rol alır. Öğrenciler etkin bir şekilde değerlendirmeye katıldıklarında ve yapıcı geri bildirimlere göre eyleme geçtiklerinde etkili, kendini yönetebilen öğrenenler olurlar. Bu onlara kendi gelişimleriyle ilgili dönüşümlü düşünmede, öğrenmelerine yönelik hedef koymada ve bu hedefleri gerçekleştirmek için neler yapmaları gerektiğine dair kararlar vermede yardımcı olur. Çocuklarının üzerinde çalıştığı öğrenme hedeflerini ve kaydettikleri ilerlemeyi anladıklarında, ebeveynler daha iyi bilgilendirilmiş olurlar. 

Ebeveynler öğrenmeyi desteklediklerinde çocuklarının anlayışını ve beceri geliştirmelerini arttırmış olurlar. Öğrenme topluluğuyla iç görülerini paylaşarak çocuklarının öğrenme zevkine ve başarılı bir öğrenen olarak büyümesine katkıda bulunurlar.

Okulumuz, okul topluluğunun tüm üyelerini etkili değerlendirme becerilerini geliştirmeleri için teşvik eder.

   3.1 Etkili Değerlendirmenin Özellikleri:

 • Özgün olma: Öğrenci katılımını teşvik etmek için gerçek dünyayla bağlantılar kurulmasını destekler.
 • Açık ve kesin olma: Arzu edilen öğrenme hedefleri, başarı ölçütleri ve  öğrencilerin öğrenmek için kullandıkları süreç buna dahildir.
 • Çeşitlilik gösterme: Öğrencilerin öğrenmesiyle ilgili tam görüntüyü oluşturmak için daha çeşitli araçlar ve amaca uygun stratejiler kullanılır.
 • Gelişimsel olma: Öğrencinin başkalarına kıyasla olan performansına odaklanmak yerine her öğrencinin kendi gelişmesine odaklanır.
 • İşbirliği yapma: Ölçme ve Değerlendirmenin geliştirilmesi ve değerlendirme sürecine hem öğretmenleri hem de öğrencileri dahil eder.
 • Etkileşimli olma: Değerlendirme, öğrenme hakkında süregelen ve yinelemeli diyaloglardan oluşur.
 • İleriyi bilgilendirmek için geri bildirim kullanma: Gelecekteki öğrenmeyi desteklemekte bilinmesi gerekenler için mevcut öğrenme hakkında geri bildirim sunar ve öğrencilerin motivasyonunu yükseltir.

   3.2 Okul Çapında Değerlendirme Odaklı Bir Kültür Oluşturmak Ve Bu Kültürü Beslemek İçin Yapılan Çalışmalar:

 • Öğrenme topluluğu paydaşlarının değerlendirme yeteneği geliştirilir.
 • Değerlendirmenin entegrasyonunu vurgulayan kapsamlı bir değerlendirme  politikası geliştirilir.
 • Öğretmenlerin işbirliği yaparak değerlendirmeyi planlamaları, üzerinde  dönüşümlü düşünmeleri ve geliştirmeleri için fırsatlar yaratılır.
 • Etkili değerlendirmeyi bütünleştirme çerçevesinde okul çapında mesleki gelişim fırsatları oluşturulur.
 • Öğrencilerin ne bildikleri ve neler yapabileceklerini ortaya koymakta  değerlendirmenin oynadığı rol pekiştirilir ve öğrenmeleri için gereken sonraki   adımlar belirlenir.
 • Öğrenmenin izlenmesi, belgelenmesi , ölçümlenmesi ve raporlanması arasındaki bağlantılar vurgulanır.

   3.3  Öğrenmeyi destekleyici  değerlendirme yeteneği geliştirmek için yapılan çalışmalar :

 •  Tüm öğrenenler topluluğunun neden ve neyi değerlendireceğinin farkında  olması ve  bunu anlaması sağlanır.
 •  Tüm öğrenenler topluluğunun nitelikli değerlendirmenin nasıl yapılacağını  anlaması sağlanır.
 • Değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve hangi verinin toplandığı, çözümlendiği ve  rapor edildiği konusunda ortak bir anlayış benimsenir.
 • Değerlendirme hakkında konuşmak için ortak bir dil oluşturulur.
 • Değerlendirme süreci ortaklaşa gerçekleştirildiğinde ve tüm katılımcılar sürece  dahil edilir.

4 SORUMLULUKLAR

   4.1 Okul Yönetimi

Tüm öğrencilere her dönemde olmak üzere 2 adet e-okul karnesi hazırlanır ve okul müdürü tarafından imzalanır. Bu karneler anaokulu, 1., 2. ve 3. sınıflarda gelişim raporu, 4. sınıflarda ise 100 üzerinden puan şeklinde hazırlanır. 

 1. sınıflarda yıl içerisinde yapılan deneme sınavlarının ortalaması ile ortaokula geçişte başarı bursları verilir. Bu bursların miktarı ve sayısı ‘’ Bursluluk Şartnamesi’’ ile tüm 4. sınıf velilerine eğitim-öğretim yılı başında yazılı olarak duyurulur. 
 2. sınıfa nakil gelmek isteyen öğrenciler için düzey belirleme sınavı uygulanır. Sınav başarısı %50’nin altında kalan öğrenciler okula kabul edilmez.

   4.2 Öğretmenler

Öğretmenler, öğrencinin ne bildiğini, ne anladığını neler yapabileceğini ve kat ettiği ilerlemeleri tespit ederek daha etkili hale gelirler. Öğretmenler, eğitimci olarak kendi uygulamalarını değerlendirmenin bir yolu olarak öğrenci öğrenmesini sorgular. Bireysel ve grup öğrenmesini daha iyi desteklemek için sürekli olarak öğretimlerini günceller.

 • Öğretmen öncelikle öğrenme ortamının düzenini sağlar.
 • Öğrencilerini iyi tanıyarak, ihtiyaç, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri için teşvik eder. Teşvik ederken olasılıklar konusunda da destek verir.
 • Öğrenmeyi olumlu ve  olumsuz etkileyen faktörleri tespit eder.
 • Öğrencilerin becerilerinin pratiğini yapabilmeleri için bağlamlar sunar.
 • Öğretim ve öğrenme sürecine dair kanıt toplama, plan yapma, kriter  belirleme, araştırma yapma, dönüşümlü düşünme ve rapor hazırlama için farklı fırsatlar sunar.
 • Ölçme ve Değerlendirme sonucunda elde edilecek ürün ile ilgili kriterleri ve rubrikleri önceden öğrenciler ile paylaşmalı ve değerlendirmenin her birey için eşit şartlarda olacağı konusunda öğrencilerine bilgi verir.
 • Farklı ve dengeli stratejiler ve araçlar kullanarak farklı öğrenme tarzlarını, farklı zekalarını ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurur.
 • Öğrencilerine geri bildirim verir ve hedefine ne kadar ulaştığını görmesini sağlar. Hedefe ulaşırken eksik kalan noktaları da geri bildirimde  belirtir. 
 • Elde ettiği veriler ışığında, öğrenme süreçlerinde yapacağı öğrenmeyi artırıcı yeni uygulamalar belirler, öğrencilerine yeni hedefler sunar.       

   4.3 Öğrenciler

Öğrenciler, öğrenmeleri hakkında dönüşümlü düşünmeleri ve nasıl iyileştirmeler yapacakları konusunda öğretmenler kendilerine çoklu destekli deneyimler sunduklarında, değerlendirme becerileri geliştirir. Öğrenmeyi tanımlamak, tartışmak ve değerlendirmek için uygun bir dil kullanır.

 • Ölçme ve Değerlendirme, dönüşümlü düşünme, paylaşma, bilgi ve becerilerini sergileme, kendi öğrenme süreçlerini keşfetme fırsatları sağlar.
 • Farklılaştırmaya dayalı (öğrenme stili, ilgi ve hazır bulunuşluk) ölçme araçları kullanmak için kendisine fırsat  tanır.
 • Değerlendirme öncesinde öğretmeninin paylaştığı kriter ve rubrikleri iyi anlayarak yol haritasını doğru oluşturur.
 • Öğrenmeye karşı sistemli bir motivasyon geliştirir.
 • Öğrenme hedeflerini ve başarı ölçütlerini tasarlamak için öğretmenlerle ortak çalışarak pozitif etkileşim ve iletişim içinde olur.
 • Öğrenme hedeflerini başarmaya yönelik yaptıkları ilerleme hakkında öz-değerlendirme yapabilme ve tartışabilme becerisine sahip olur.
 • Arzu edilen öğrenme hedeflerini en iyi şekilde gözler önüne sererek kanıtları seçer. 
 • Öğrenmeleri üzerinde dönüşümlü düşünmek ve sonraki adımları planlamak için gereken üstbilişsel becerileri geliştirir.
 • Yapacağı tüm çalışmalar, gerçek yaşam deneyimleri ile bağlantılı olur.
 • Hedefe ne kadar ulaştığını görmelidir ve tam öğrenmeyi gerçekleştirmek için eksik kalan noktaları tamamlamaya çalışır.

   4.4 Veliler

 • Öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimine dair kanıtlar gösterir, öğrenciyi araştırma, analiz yapma ve raporlama vb. konularda destekleyerek  fırsat sağlar.
 • Tüm çalışmalarında değerlendirme ölçütleri hakkında bilgilendirir.
 • Çocuklarının gelişim ve değişimleri ile ilgili öğretmenlerine  gerekli ve yeterli bilgileri verir.
 • Çocuklarını nasıl destekleyecekleri  konusunda öğretmenleri ile iletişimi güçlü  tutarak, veli-öğretmen-öğrenci üçgenini verimli hale getirir.
 • Çocuklarının okul dışında öğrenme ortamlarına fırsat ve destek verir.

5 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Çeşitli ve dengeli Ölçme ve Değerlendirme araçları kullanılır.
 • Değerlendirme sürecine öğrenciler dahil edilir.
 • Süreç ve sonuç değerlendirmelerin sonuçları göz önünde bulundurularak   planlama yapılır.
 • Değerlendirme sonuçları ile ilgili geri bildirim ve ileri bildirim verilir.
 • Öğrenciler değerlendirme sonuçlarına göre kendi hedeflerini belirlemeleri için desteklenir.                        
 • Okulumuzda Ölçme ve Değerlendirme uygulamaları; öğrencilere,  ailelere, öğretmenlere, okul idaresi ve program koordinatörlerine öğrenme süreçleri, programın içeriğindeki güçlü ve gelişmesi gereken yönler  hakkında geri bildirim ve ileri bildirim sağlamak amacıyla yapılan sürekliliği olan çalışmalardır.

   5.1 OKULA KAYIT-KABUL SÜRECİ

      5.1.1 Yönetim

Okul Kayıt Kabul Politikası’yla (EK 7) uyumlu olarak, okula kabul sürecinde okul müdürü veya  müdür yardımcısı okula gelip bilgi almak isteyen aday veli ve aday öğrenci ile görüşme yapar. Öğrencinin Türkçe ve İngilizce dil gelişim özellikleri ve çeşitli alanlarda gelişim düzeyi sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından tespit edilir. Öğrenci 4. sınıf aday öğrencisi ise bir değerlendirme sınavına dahil olur. 

      5.1.2 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Okula kayıt yaptırılmak istenen öğrenci, Psikolojik Danışma ve Rehberlik  Servisi tarafından görüşmeye davet edilir. Okul psikoloğu ve psikolojik danışmanı tarafından;  

 • Anaokulunda, 3- 4-5- yaş grubu için, Okul Öncesi Kayıt Gözlem Formları (EK 1), 
 •  İlkokul 1. Sınıflar için, Okul Olgunluğu Formu (EK 2), 
 •  2., 3. ve 4. Sınıflar için,  Hazırbulunuşluk ve Gözlem Formu(EK 3) kullanılır.

Öğrenci ile yapılan görüşmede,

 • Öğrencinin yeterli hazır bulunuşluğuna sahip olması
 • Kendini ifade edebilmesi,
 • Çevresi ile uygun biçimde iletişime geçmesi ve makul şekilde davranması, 
 • Öz bakım becerilerinin gelişmiş olması beklenir.

Aile ile yapılan görüşmede öğrencinin gelişim ve eğitim süreci hakkında bilgi  alındıktan sonra rapor oluşturulur. 

Yapılan tüm görüşmeler sonunda Okul yönetimi-PDR Bölümü bir araya gelerek, öğrencinin okula kabulü hakkında bir karar verirler.

   5.2 İZLEME VE KAYIT TUTMA

      5.2.1 PDR Birimi

PDR Birimi, öğrencilerin öğrenme farklılıkları ile ilgili çalışmaların planlanması, uygulanması, izlenmesi, raporlanması ve bu çalışmaların kayıt altına alınmasına liderlik eder.

Okulumuzun Kayıt Kabul Politikası(EK 7) doğrultusunda kaydı yapılan öğrencilerin PDR’nin yapmış olduğu değerlendirme belgeleri ile ilgili dökümanlar ve öğrencinin bir önceki yıla ait dosyası sınıf öğretmenine teslim edilir. 

Yıl boyunca öğrencilerimiz akademik, sosyal, fiziksel ve bilişsel değerlendirmeler çerçevesinde gelişimleri takip edilir. Dönem başlangıcında öğrencilerimizin velilerine Öğrenci Tanıma Formu (EK 4) verilerek öğrenci hakkında bilgiler alınır. Bu bilgiler ışığında öğrencilerimiz ile bireysel ve grup görüşmeleri gerçekleştirilir. Yapılan görüşmeler her öğrenci için hazırlanan öğrenci dosyalarına eklenir. Ayrıca, yapılan veli görüşmeleri de gerekli durumlarda kayıt altına alınarak öğrenci dosyasına eklenir. Bir üst sınıfa geçen öğrenci bilgileri sorumlu olan PDR Birimi ile paylaşılır. 

Öğrenci Tanıma Formu (EK 4): Anaokulu ve İlkokul velilerince doldurulan form öğrencinin psikososyal gelişim süreci, güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.

Görüşme Formları: Öğretmenler, öğrenciler ve anne – babalar ile yapılan görüşmeler gizlilik ilkesine göre kayıt altında tutulmaktadır.

Gözlem Formları: Öğrencilerin gelişim ve değişimleri hakkında somut bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Ölçekler: Eğitim döneminde ihtiyaç ve planlamalara göre yapılan ölçeklerdir. 

      5.2.2 Öğretmen

Sınıf öğretmeni liderliğinde, öğrencinin sınıfında derse giren öğretmenler ve PDR uzmanı, öğrencinin çeşitli alanlardaki hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alarak, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılı için öğrenciye özel Bireyselleştirilmiş Öğrenme Planı oluşturur. Yıl içinde öğrencilerin edinmesi hedeflenen kazanımlar, tablo oluşturularak işlenir. 

Okul öncesi dönem, temel yaşam becerileri ve temel bilgilerin kazanılması gereken önemli bir eğitim dönemidir. Bu sebeple, öğrencilere verilen temel bilgi ve beceriler çocukların, bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanları ile öz bakım becerilerini de kapsayarak desteklenmektedir. Okul öncesi dönemde, süreç ve sonucun takip edilmesi eğitim temel ögeleridir. Eğitim sürecinde sınıf öğretmenleri tarafından “Gelişim Gözlem Formu” doldurularak öğrencinin gelişimsel takibi yapılır. Ayrıca, PDR birimi tarafından velilerin “Öğrenci Tanıma Formu (EK 4)” envanterini doldurmaları istenir. Bu form öğrencinin mevcut gelişimini ve geçmiş yaşantısındaki bilgilerini kapsar. Ayrıca, okul öncesi dönemin sonunda öğrencinin 1. sınıfa hazırbulunuşluğunu ölçmek amacıyla “Okul Olgunluğu Testi” uygulanır.

1-3. Sınıflar için, öğretmen denetimi kapsamında yapılan tüm çalışmalar öğretmen gözetimine bağlı olarak süreç odaklı değerlendirilir. Sınıf seviyelerinde belirlenen temel kazanımlar yılda üç periyot şeklinde genel değerlendirmeler yapılarak öğrencinin süreçteki gelişimi izlenir. Akademik çalışmaları tamamlanan Dil–Matematik ve Hayat Bilgisi konuları da süreç ve sonuç ölçümlerle öğrencilere ait değerlendirme dosyalarında tutulur. Bir sonraki yıl kullanılmak üzere öğretmenine teslim edilir. Öğrenci değerlendirme dosyalarına süreçte sağladığı gelişimsel grafikleri yansıttığımız çizelgeler, yapılan süreç ve sonuç değerlendirmeler, kazanımı pekiştirmeye yönelik yapılan çalışmalar eklenir. 

 1. Sınıflar için, öğrencilere bir haftada aldıkları üç ya da daha az konu barındıran dersler için en az iki sınav yapılır. Haftalık tabloda üçten fazla konu barındıran dersler için, öğrencilere en az üç sınav yapılır. Ortaokulda başarı bursu almak isteyen öğrenciler için 4. sınıfta yıl boyunca deneme sınavları uygulanır.

MEB Gereklilikleri (Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) doğrultusunda, 4. sınıfta öğrencilerin başarısı sınav sonuçları ve performans çalışmalarıyla belirlenir. Öğrencilerin başarısını belirlemede kullanılan tüm değerlendirme araçları ve stratejilerinin öğrencilerin kritik ve yaratıcı düşünmelerini, sorgulamalarını ve problem çözme becerilerini değerlendirmesi hedeflenir. Öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılan değerlendirme araçlarının, geçerli ve güvenilir olması esastır. Öğrenim sonucuna bağlı olarak, öğretmenler cevap anahtarları, rubrikler ve kontrol listeleri geliştirir ve kullanır. Öğretmenler, değerlendirme politikasının temellerine, hedeflere ve dersin öğrenim sonuçlarına göre öğrencilerin performansını belirlemek amacıyla sınavlar, projeler ve başka çalışmalar yürütür.

      5.2.3 Ölçme ve Değerlendirmede Uyguladığımız Stratejiler

 • Gözlemler: Öğretmen çeşitli şekillerde öğrencileri gözlemler; bütün sınıfı gözlemlemek, tek bir öğrenciyi ve etkinliği gözlemlemek, dahil olmaksızın gözlemlemek veya katılımcı olarak gözlemlemek.
 • Performans değerlendirmeleri: Hedefe yönelmiş görevlerin önceden belirlenmiş  ölçütlerle değerlendirilmesi.
 • Süreç – odaklı değerlendirmeler: Öğrencilerin gözlemlenip süreç dahilinde bu gözlemlerin kayıt altına alınması.
 • Seçilmiş yanıtlar: Tek seferlik, tek boyutlu çalışmalar. (test, quiz, vb.)
 • Açık uçlu uygulamalar: Öğrencilere bir uyarıcı sunulur ve buna özgün bir karşılık vermeleri beklenir. Yanıt yazılı şekilde kısa bir cevap, bir çizim, şema veya çözüm şeklinde olabilir.
 • Başlıklar: Tüm alanlarda öğrencileri derecelendirmek için belirlenen kriterlerin dizisi.
 • Kontrol listeleri: Sunulması gereken özellikler, veriler ve bilgilerin listesidir.
 • Anekdotal kayıtlar: Öğrencilerin gözlemlerine dayalı kısa yazılı notlardır. 

      5.2.4 Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılan Araçlar

 • Rubrikler: Öğrencileri her alanda derecelendirme için oluşturulmuş bir dizi ölçüt
 • Standart oluşturan öğrenci çalışmaları(Örnekler): Öğrenci çalışma örnekleri
 • Kontrol listeleri: Olması gereken bilgi, veri, nitelik veya unsurların listeleri
 • Kısa gözlem kayıtları: Öğrencilerin gözlemlerini temel alan yazılı kısa notlardır. Bu kayıtların sistematik olarak bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi gerekir.
 • Baremler: Öğrenmenin gelişim aşamalarının görsel olarak temsil edilmesidir. Başarının ilerleyişini gösterebilir veya öğrencinin süreç içerisinde nerede olduğunu belirler.
 •  Sınavlar: Yazılı yoklamalar, Sözlü sınavlar, Kısa cevaplı testler, Doğru-yanlış testleri, Çoktan seçmeli testler, Eşleştirmeli testler

   5.3 RAPORLAMA

      5.3.1  E-okul : MEB online veli bilgilendirme sistemidir. Tüm MEB değerlendirme sonuçları bu sistemde veliyle ve öğrencilerle paylaşılır.

      5.3.2 Okul Otomasyon Sistemi (Magistum): Okul, öğrenci ve veliler tarafından şifreyle kullanılan online iletişim aracıdır. Ölçme ve Değerlendirme geri bildirimleri, okul – veli   iletişimi ve ödevler bu sistem  aracılığıyla paylaşılır.

      5.3.3 Veli Bültenleri: Anaokul ve ilkokulda PYP sorgulama üniteleri boyunca yaptığımız çalışmaları ve süreci paylaşmak, gelecek ünite hakkında bilgi vermek için veli bültenleri hazırlanır. Her ünite için ayrı hazırlanan veli bültenleri ünite sonunda okul otomasyon sistemi (Magistum) üzerinden velilerle paylaşılır.

      5.3.4 MEB Karnesi

Öğrencilerin gelişimi, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde puanlanır ve nota dönüştürülerek, MEB tarafından belirlenen karne formatında raporlanır.

Puanların Eşdeğerleri Tablosu
  Puan     Not Derecelendirme     Puan     Not Derecelendirme
100-85       5         Pekiyi     54-45       2         Geçer
  84-70       4 İyi     44-0       1       Başarısız
  69-55       3           Orta      

 

      5.3.5 Gelişim Raporu

Dönem sonlarında MEB karnesine ek olarak verilen ayrıntılı gelişim raporunda, öğrencinin bu hedeflere ne derecede ulaştığı, öğrenci ve öğretmen tarafından değerlendirilerek belirtilir. Bu kazanımlar dijital ortamda sınıf öğretmeni tarafından saklanır. İlk değerlendirme siyah renkle işaretlenir sonraki işaretlemeler kırmızı renkle işaretlemek yoluyla yıl içindeki ilerlemesi gözlemlenir ve raporlanır.

PYP sorgulama üniteleri boyunca öğrenciler; öğrenen profili özellikleri, öğrenme yaklaşımları (becerileri) ve her ders için akademik gelişimleri açısından önce öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri sağlanıp sonra öğretmenler tarafından değerlendirilerek rapor üzerindeki ölçeğe değerlendirmeler kaydedilir. Ayrıca bu gelişim raporlarında öğretmenlerin ve velilerin  görüşlerini paylaştıkları yazılı metin kutuları yer alır. 

PYP GELİŞİM RAPORU ÖLÇEĞİ

===> ===>       HEDEFTE ===>
Öğrenen bilgi,

kavram ve becerilerle tanışmış ve bunlarla ilgili olarak yardım alarak çalışabilmektedir.

Öğrenen bilgi,

kavram ve becerileri öğrenmiş ve uygulamaya başlamıştır.

Öğrenen bilgi,

kavram ve becerileri bağımsız bir şekilde uygulayabilir ve analiz edebilir.

Öğrenen bilgi,

kavram ve becerileri bağımsız bir şekilde uygulamaya ek olarak bilgi ve becerilerini geliştirerek yeni alanlara uygulayabilir.

      5.3.6 Öğretmen-Veli ve Öğretmen-Öğrenci-Veli Görüşmeleri: 

Öğrencilerin akademik ve davranışsal gelişimleri hakkında velileri bilgilendirmek amacıyla öğretmen-veli görüşmeleri yapılır. Öğretmenlerin ders programlarına göre belirlenen veli görüşme saatinde, randevu sistemi ile görüşmeler sağlanır. Velinin, öğrencinin ve öğretmenin ihtiyacına göre görüşme sıklığı ve süresi  değişebilir.

      5.3.7 Veli Toplantıları: 

Veli-öğretmen işbirliği öğrencilerin gelişimleri açısından çok önemlidir. Bu işbirliğini önemseyen bir kurum olarak velilerin tamamını  ilgilendiren konuların paylaşımı, sistem ile ilgili bilgilendirme, yaptığımız ve  yapacağımız çalışmaların aktarılması, öğrencilerin akademik ve davranışsal gelişimleri için yapabileceklerimiz, ortak kararların alınması için her dönem birer tane olmak üzere senede iki kere veli toplantısı yapılır. 

      5.3.8 Öğrenci Portfolyo Sunumları: 

Anaokul ve ilkokul öğrencilerimizin portfolyo sunumları değerlendirme araçlarımızdan biridir. Öğrenciler istediği dersten istediği çalışmayı seçerek süreç boyunca öğrendiklerini öğrenen profil özelliklerine uygun bir şekilde, portfolyo sunum saatinde ailelerine sunarlar. Sunumlarını gerçekleştirmeden önce portfolyo dosyalarını oluşturup seçtikleri çalışmalarla ilgili kendilerini değerlendirebilecekleri formları doldururlar. Her dönem birer tane olmak üzere senede iki kere portfolyo sunumu yapılır. Portfolyo  sunumlarının öğrencilerin öğrendiklerini aktarmaları ve kendilerini ifade etmelerini sağlayan önemli bir araç olması sebebiyle veli katılımının tam olması beklenir.

      5.3.9 PYP Sergisi: 

PYP’nin son yılı olan 4. sınıfta, öğrenciler süreç boyunca  öğrendikleri bilgiler ve edindikleri kazanımlar doğrultusunda, öğrenen profil özelliklerini sergileyerek PYP sergisi hazırlarlar. PYP sergisi; öğrencilerin kendi seçtikleri evrensel bir konuyla ilgili ister bireysel ister grup olarak işbirliği içinde, danışman  öğretmenler rehberliğinde hazırlamış oldukları  dönüşümlü düşünme sürecidir. Ortaya çıkan ürünler, eylemler, sergi süreci ve sonrası öğrenci, öğretmen ve veli tarafından rubrikler aracılığıyla değerlendirilir. Tüm okul topluluğu ve velilerin de dahil olduğu PYP sergisinde çalışmalar sunulur, PYP mezuniyeti kutlanır.

      5.3.10 Dijital öğretmen portfolyosu: 

PDR Servisi, öğrencilerin öğrenme farklılıkları ile ilgili çalışmaların planlanması, uygulanması, izlenmesi, raporlanması ve bu çalışmaların kayıt altına alınmasına, her yılın sonunda, her bir öğrencinin, farklı alanlarda yıl içindeki gelişimini ve öz-değerlendirmesini özetleyen “öğretmen portfolyosu” oluşturulmasına liderlik eder. Bu portfolyoda, öğrencinin karneleri, gelişim raporları, öğretmenlerin gözlem notları, hazırbulunuşluk ve hedef belirleme, yıl sonu öz-değerlendirme belgelerinin yanısıra, öğrencinin her derste yıl içindeki gelişimini gösteren üç kanıt bulunur. 

6.KAYNAKÇA

 

7.EKLER

EK 1: Özel Mürüvvet Evyap Okulları  Okul Öncesi Kayıt Gözlem Formu. (2020). Erişim Adresi: 

https://drive.google.com/open?id=1WnTOzfpDN1UDi_Hv-qP21oEQFTXv7c05

https://drive.google.com/open?id=1jm4b1vGGcTTN4HV53esUXDighv3bwQpG

https://drive.google.com/open?id=1z0t-QNC9WQPflBsLq_eU4SWzi3DfPNPz

EK 2: Özel Mürüvvet Evyap Okulları  Okul Olgunluğu Formu. (2020). Erişim adresi: https://drive.google.com/open?id=1N9azprELW_JH4AHT1GsII74vd15Q2Zjf

EK 3: Özel Mürüvvet Evyap Okulları PDR Hazırbulunuşluk ve Gözlem Formu. (2020). Erişim adresi:

https://drive.google.com/open?id=1gkoVcuJDhSlkwJqpCqdoBL47qXaWCqfX

https://drive.google.com/open?id=1rkLgbdtBihd6_fL24Wf7bzvNF2zOwSDX

https://drive.google.com/open?id=1NqUCxKabGw5NbiEBlw_usSdQy5pigvQe

https://drive.google.com/open?id=1iX7kI78Gw7UUEYppx0AN_Ma8yj2Si4GB

https://drive.google.com/open?id=1ZkrTh2lSIsO2ughZ4lW3WCoBtc4U6Twu 

EK 4: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Öğrenci Tanıma Formu (2020). Erişim adresi: https://drive.google.com/open?id=1p1EgeHF0DQHX2HzKeD9nlZqv99PN_Z4FplIEBrHP4v0 

EK 5: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Dil Politikası. (2020). Erişim adresi: https://drive.google.com/open?id=11bw-Iw3MI5pwfPQt753gsZYKPVfa3mx4

EK 6: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Kapsayıcılık Politikası. (2020.) Erişim adresi:  https://drive.google.com/open?id=1c___ylYp_W8lW0M9RV21XHSG_qmtEa5x5Zxq7rnSYWA

EK 7: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Kayıt Kabul Politikası. (2020). Erişim adresi: https://drive.google.com/open?id=1IgA060aPDrmAjBJ7yt7LRsySKtRBs4z7 

EK 8: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Sınıf Seviyesi Bazında Hazırbulunuşluk ve Hedef Belirleme Formları. (2020). Erişim adresi: https://drive.google.com/drive/folders/19k7ZvHFH-vIm8mBclDEH1pRP3xO4km1W?usp=sharing

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.