Veli Aydınlatma Metni

VELİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Maden Mahallesi, Bakır Sokak, Evyap Okulları Sitesi, A Blok Apartman No: 2A Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 600919 sicil numarası ile kayıtlı olan Mürüvvet Eğitim Sağlık ve Kültür Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Okul”)’dir.

2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi

 •  

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri, medeni durumu, araç plakası gibi

İletişim Bilgisi

 •  

Telefon numarası, e-mail adresi gibi

Lokasyon Bilgisi

 •  

Ev adresi, iş adresi gibi

Finans Bilgisi

:

 

Ekonomik durum bilgisi, vergi kimlik numarası, borç bakiyesi, alacak bakiyesi, banka iban numarası, banka hesap numarası gibi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

:

 

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi

Mesleki Deneyim

:

Meslek bilgisi, unvan bilgisi gibi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

:

Etkinliklerde çekilip websitesine konulan fotoğraflar gibi

Hukuki İşlem Verisi

:

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, Finans Bilgileri

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kimlerin burs alacağına karar verilmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

 

 

Kimlik Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Fiziksel mekân güvenliği

 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Finansal Bilgiler

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Kimlerin burs alacağına karar verilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gezi onaylarının alınabilmesi,
 • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ücretsiz okuyan öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi
 • Gerektiğinde kamera kayıtlarının Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılması
 • Gezi organizasyon süreçlerinin güvenli bir şekilde ilerlemesi
 • Sağlık bakanlığının talep ettiği listeyi paylaşmak
 • Öğrenci, veli ve okul çalışanlarının sağlığını yükseltmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eksik görülen ya da talep edilen eğitim planlamasının oluşturulup sunulması

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Bankalar, mali müşavirler)

 • Banka kanalı ile kayıt yaptıracakların ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (mali müşavir)

 • Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması.

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Okul içi ve Okul dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla mali belgelerin ve öğrenci hakkındaki bilgilerin iletilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (Okul otomasyon şirketi tedarikçisi)

 • Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
 • Sistem içi etüt planlamalarının takip edilmesi
 • Anketlerin üst yönetime sunulması
 • Duyuru yayınlama

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (İletişim şirketi)

 • Okul hakkında bilgilendirme mesajlarının veli ve personele sms ile gönderilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (Ulaşım aracı tedarikçisi/ turizm şirketi)

 • Gezi organizasyon süreçlerinin güvenli bir şekilde ilerlemesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Basım şirketi)

 • Duyuruların yayınlanıp tanıtım yapılması

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Tedarikçi (Ölçme-değerlendirme uzmanı)

 • Performans yönetim rapor ve anketlerin analizi ve üst yönetime sunulması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Web Sitesi Ziyaretçileri/ Sosyal medya kullanıcıları

 • Okul tanıtımının yapılması
 • Etkinlik / duyuru yayınlanması
 • Anketlerin üst yönetime sunulması

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Okul’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Maden Mahallesi, Bakır Sokak, Evyap Okulları Sitesi, A Blok Apartman No: 2A Sarıyer/İstanbul adresine veya kvkk@evyapokullari.k12.tr elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.