KVKK

ADAY ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

ADAY ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Maden Mahallesi, Bakır Sokak, No:2A-2B-2C Sarıyer/İstanbul (Özel Mürüvvet Evyap Okulları) adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 600919 sicil numarası ile kayıtlı olan Mürüvvet Eğitim Sağlık ve Kültür Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Okul”)’dir.

2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi  

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, sürücü belgesi, uyruk gibi

İletişim Bilgisi E-posta adresi, ev/işyeri/cep telefon numaraları gibi
Lokasyon bilgisi Ev adresi gibi
Mesleki Deneyim Bilgisi Alınan eğitim ve seminerler, iş deneyimleri, önceki maaş, referans mektupları, mezun olunan okullar, yabancı dil bilgisi, hobiler, ilgi alanları, yetenekler, katıldığı projeler, sertifikalar, sınav bilgileri, meslek, başarılar gibi
Özlük Bilgisi Özgeçmiş bilgileri gibi
Sağlık Bilgisi Sigara kullanım bilgisi gibi
Fiziksel mekân güvenliği Güvenlik kamerası görüntüleri gibi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar İnternet üzerinden görüşmelerde veya herhangi bir sebeple iletilen fotoğraf ve video görüntüleri gibi
Kılık Kıyafet Okul’a doğrudan veya dolaylı olarak iletilen özgeçmişte veya ilgili belgede bulunan fotoğraflar gibi
Vakıf Üyeliği Üye olunan vakıf bilgisi gibi
Dernek Üyeliği Üye olunan dernek bilgisi gibi
Sendika Üyeliği Üye olunan sendika bilgisi gibi

 

3. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı ve Hukuki Sebepleri

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi
 • Gelecekte kişisel özelliklerinize uygun bir pozisyon açılması halinde ilgili pozisyon için değerlendirilmek amacıyla özgeçmişin saklanması
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
Vakıf Üyeliği Bilgileri, Sendika Üyeliği Bilgileri, Dernek Üyeliği Bilgileri, Kılık Kıyafet, Sağlık Bilgileri
 • Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi
 • Gelecekte kişisel özelliklerinize uygun bir pozisyon açılması halinde ilgili pozisyon için değerlendirilmek amacıyla özgeçmişin saklanması
KVKK m.6 f.2 Açık Rıza
Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımının Hukuki Sebebi
Tedarikçi (Okul’un internet sayfası üzerinden başvuru linki)
 • Çalışan adayının özgeçmişini göndererek işe başvuruda bulunabilmesi
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
Tedarikçi (Görüntülü konuşma uygulaması)
 • Çalışan adayının ilgili pozisyon için uygunluğunu belirlemek amacıyla video-arama şeklinde mülakat gerçekleştirmek
Tedarikçi (Okul’un anlaşmalı iş bulma sitesi)
 • Çalışan adayının özgeçmişini göndererek işe başvuruda bulunabilmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
 • Çalışan adayının özgeçmişini göndererek işe başvuruda bulunabilmesi ve bu kapsamda ilgili yazışmaların sürdürülmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
 • Gerektiğinde kamera görüntülerinin Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılması
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Okul’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Maden Mahallesi, Bakır Sokak, Evyap Okulları Sitesi, A Blok Apartman No: 2A Sarıyer/İstanbul adresine veya kvkk@evyapokullari.k12.tr elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.