İLKOKUL

KAPSAYICILIK POLİTİKASI

KOMİSYON ÜYELERİ

Elçin Kızılkaya – Müdür

İnci Er – PYP Koordinatörü

Demir Sipahi – Müdür Yardımcısı

Ersin Ciğerci – Rehber Öğretmen

Tuğba Şahin – Rehber Öğretmen

Kübra Akdeniz – Danışma Sorumlusu

Ersin Ciğerci – Rehber Öğretmen

Tuğba Şahin – Rehber Öğretmen

Kübra Akdeniz – Danışma Sorumlusu

Sürüm tarihi  : Mayıs-2020

Versiyonu      : V1

IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden organizasyon, güçlü uluslararası eğitim programları ve değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinden öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP OKULLARI VİZYONU ve MİSYONU 

Vizyon

Özel Mürüvvet Evyap Okulları ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda; nitelikli, yenilikçi ve yüksek teknolojiyi etkin kullanabilen, etik değerleri sahiplenmiş, toplumun ve dünyanın hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.                                                              

Misyon                                       

Yaşadığımız toplumdaki tüm paydaşlarımızla, Özel Mürüvvet Evyap Okulları;

 • Evrensel değerleri özümseyen,
 • Türkçeyi ve en az bir yabancı dili, iletişiminde etkin kullanabilen,
 • Sorgulayan ve araştıran, bilimsel, analitik ve sentezleyici düşünebilen,
 • İçinde bulunduğu çevreye ve doğaya hassas,
 • Farklı kültürlerin olduğu bilinciyle onlara saygılı ve duyarlı,
 • Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip,
 • Sanat, spor ve sosyal sorumluluk etkinliklerinin en az birinde yer alabilen,
 • Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında topluma lider ve model olabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

1.KAPSAYICILIK POLİTİKASI HAKKINDA

Bu belgenin amacı, Özel Mürüvvet Evyap Okulları’nın kapsayıcılık  felsefesi, amaçları ve uygulamaları hakkında okul topluluğunu bilgilendirmektir.

Bu politikanın uygulanması tüm okul topluluğunun sorumluluğundadır.

Bu belgenin ilk sürümü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında oluşturulmuştur. Her eğitim-öğretim yılı öncesinde Eylül ayında, Kapsayıcılık Politikası Komisyon üyeleri tarafından gözden geçirilir ve gerek duyulursa güncellenir. Güncel sürüm, okul topluluğu ile paylaşılır.

2.KAPSAYICILIK FELSEFESİ

Kapsayıcı eğitim yaklaşımı, öğrencilerin arasındaki farklılıkları ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını bir problem olarak değil, öğretimi zenginleştirmek için bir fırsat olarak ele alır. Özel Mürüvvet Evyap Okulları olarak, tüm öğrenenlerin bireysel özellikleri ve aile geçmişleri gözardı edilmeden, yüksek kaliteli eğitim almasını benimsiyoruz. Tüm öğrencilerden yüksek beklentilerimiz vardır. Doğru destekle her öğrenciye başarılı olması için fırsat sağlarız.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları, IB felsefesi, IB Program Standartları ve Uygulamaları ve PYP Gereklilikleri ile tutarlı, yerel yasalarla ve okul politikalarıyla uyumlu ve tüm okul topluluğunun kolayca ulaşabileceği ve sahiplenebileceği bir Kapsayıcılık Politikası uygular.  Kapsayıcılık politikası, okulda uygulanan işleyişin, yasal gerekliliklerle tutarlı kalmasını sağlar.

Özel Mürüvvet Evyap Okulları, fiziki özellikleri, mevcut kaynakları ve öğrenme desteği koşulları bağlamında, başta okul çalışanları, öğrenciler ve ebeveynler olmak üzere tüm paydaşları, öğrenme sürecinin ortaklığına dahil etmek için çaba gösterir.

3.AMAÇLAR

 • Özel Mürüvvet Evyap Okulları, kaynakların (uzmanlık alanları, öğrenme ihtiyaçları için uzman kişiler, okulda uygulanan testler, okula fiziksel erişim, bütçe planı) planlanması ve kullanılması için okul topluluğuna yeterli desteği vermek,
 • Öğrenme desteği ihtiyaçları konusunda, velilerle sürekli iletişim içinde olmak ve ihtiyaçların karşılanması için işbirliği yapmak,
 • Bireyselleştirilmiş Öğrenme Planlarını (BÖP) hazırlarken;
  • tıbbi ve psikolojik etiketlemelerden daha çok, bireysel yetkinlik düzeylerine odaklanmak,
  • izlemede, önyargıdan uzak ve kanıt odaklı olmak,
  • öğrencinin, sosyal, duygusal, bilişsel ve duyusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,
  • bilgi gizliliği ilkesine uygun davranmak,
  • bireyselleştirilmiş öğrenme planı gelişimi, gerekli olan yerlerde yerel bağlamları ve kanunları göz önüne almak,
  • öğrencilerin dil profillerini dikkate almak,
 • Hazır bulunuşluk değerlendirmeleri, hedef belirleme çalışmalarının belgeleri, bireyselleştirilmiş öğrenme planları ve uygulama kanıtlarının, öğretmen portfolyosuna eklenmesi yoluyla, öğrenme süreci izleme ve raporlama sistemini sürdürülebilir kılmak,
 • Okul-öğrenci-veli işbirliğiyle oluşturulan bireyseleştirilmiş öğrenme planları aracılığıyla, her öğrencininin güçlü yanlarına ve ilgi alanlarına önem vermek, öğrencinin farkında olmasını sağlamak, farklılaştırılmış öğretim uygulamak,
 • IB öğretme ve öğrenme yaklaşımlarıyla ve IB Öğrenen Profiliyle uyumlu öğretme ve öğrenme yöntem ve araçları kullanmaktır.

4.UYGULAMALAR

   4.1.YASAL GEREKLİLİKLER

Özel Mürüvvet Evyap Okulları, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020) ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016) uygun olarak hareket eder.

   4.2.KAYIT-KABUL

Okulumuzun kayıt kabul politikasına(EK 6) uygun olarak öğrenci kayıtları yapılır.

Her öğrencinin farklı özellikleri göz önünde bulundurularak, okulumuzda dil, din, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin her öğrenci eşit kabul edilir. Eğitimde, bireysel farklılıklara saygı esasında, bütüncül ve insancıl bir anlayış benimsiyoruz.

Öğrencilerimizin okula kabul süreci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin, aday öğrencinin mevcut gelişim düzeyini sağlıklı şekilde değerlendirmek amacıyla aile ve öğrenciyle yaptığı görüşmelerle başlar.  Bu görüşmeler; hazır bulunuşluk(EK 1), bireysel görüşme ve gözlem formları ( EK 2) üzerinden gerçekleşir. Yapılan görüşmelerin değerlendirme sonuçları aile ve yöneticilerle paylaşılır. Gerekli olan durumlarda öğrenciler yönlendirilir.

Okula kabul sürecinde beklenen genel koşullar şu şekildedir;

 • Öğrenci ebeveyni, okul ile iş birliği içinde olmayı kabul eder.
 • Akademik ve sosyal becerilerin makul düzeyde olması beklenir.
 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin gerekli durumlarda yardım alması ya da farklı bir kuruma yönlendirilmesinde ebeveyn iş birliğini kabul eder.
 • Öğrencinin geçmiş yaşantısı ve okul deneyimi hakkında doğru bilgilerin iletilmesi beklenir.

   4.3.ÖĞRETME VE ÖĞRENME

      4.3.1.Ortak Planlama (İş birliği)

 • Öğrenme sürecinin, tüm çocukları içeren ortak bir vizyon ışığında, tüm okul topluluğunun ve dolayısıyla okuldaki tüm eğitimcilerin sorumluluğu olduğu inancındayız. Bu inançla, öğrenme etkinliklerini, işbirliği içerisinde planlıyor, uyguluyor, ölçüp değerlendiriyor ve raporluyoruz.
 • Okul sorgulama programı geliştirilirken, okul topluluğunun geri ve ileribildirimlerinden yararlanılır.
 • Öğretmenler kendi akademik disiplinlerinin sınırlarının ötesine bakma kapasitelerini geliştirmek ve müfredat uygulamalarını öğrencilerin farklılıklarına göre uyarlamak için çalışır.
 • Müfredat uygulamaları, ortak planlama yoluyla farklı derslerde tüm okul topluluğu için öz dönüşümlü düşünme yoluyla ses-tercih-sahiplenme fırsatları sunar.
 • Ortak planlama, tüm öğretmenler için yeni fikirler yaratma, kazanma, benimseme becerilerini sergileme ve geliştirme fırsatları sunar.
 • Ortak planlama, öğrencilere disiplinler üstü öğeler yoluyla farklı dersler arasında bağlantılar kurma fırsatları sunar.
 • Ortak planlama, öğretmen-öğrenci arasında işbirliği fırsatları sağlayarak, öğrenenin kendi öğrenme sürecinin öznesi olmasını sağlar.
 • Öğretmenler ortak planlama ile öğrenim ve öğretim deneyimini zenginleştirmek için farklı bakış açısı içeren fikir ve önerilerini sunar.

      4.3.2.Yazılı Müfredat

Uygulanan eğitim ve öğretim programları, IBPYP müfredat çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği(Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 2020)  ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 2019) uygulamalarına ve kazanımlarına uygundur. Her ders için hazırlanan Kapsam ve Sıralama belgeleri (EK 3) farklılaştırılmış öğretim uygulamalarımız için temel oluşturur. Her öğrenci için BÖP (Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı) hazırlarız.

      4.3.3.Öğretilen Müfredat

Özel Mürüvvet Evyap Okulları olarak yapılan uygulamalar ve öğrenme deneyimleri öğrencilerin hazırbulunuşluk  (hazır olma durumu), ilgi alanları ve öğrenme tarzlarına  dayanır. Hazırlanan içerik ve faaliyetler öğrencinin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilir. Farklılaştırılmış öğretimi benimsiyoruz. Öğrencilerin ilgi ve öğrenme stilleri gibi bireysel farklılıklarını kabul eden ve bu özelliklere uygun tasarımlar geliştirerek her bireye başarılı olma fırsatı tanıyoruz. Öğrencilerin problem çözme, iletişim kurma, biliş ötesi becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Tasarladığımız öğrenme deneyimleriyle, rutinlerde ve geçişlerde, öğrencilerde  pozitif bir tutum gelişmesini amaçlıyoruz. Fiziksel çevreyi, her bir öğrencinin özgün ihtiyaçlarını karşılaması için uyarlıyoruz. Öğretim ve öğrenimde, kilit kavramlar ve becerilere odaklanıyoruz. Kapsayıcı bir öğretim için çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri uyguluyoruz. Bu uygulamalarımızdan bazıları;

 • Her öğrenci için BÖP (Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı) hazırlarız.
 • İşbirlikli öğretim (Grupla çalışma)
 • Sınıf içerisinde istasyon tekniği ve diğer esnek gruplama yöntemleri
 • Bireyin ihtiyaçlarına uyarlanmış çalışma yaprakları

Bu sayede öğrencilere, ortak çalışma becerilerini, dinleme, eleştirel düşünme kişilerarası beceriler ve küçük grup becerilerini (iletişim, güven, liderlik, karar verme, çatışma çözümü) geliştirme fırsatı sunuyoruz. Materyaller ve araç-gereçler görünür ve öğrencilerin erişebileceği düzeyde konumlandırılır. Öğrenci böylece bağımsız olarak erişebilir. Katılım gerçek ilişkilerin gelişmesini teşvik eder, tüm çocuklara ait olma duygusu ve aynı zamanda eşitliğe saygı duyma bilincini geliştirir. Tüm yeteneklerden çocuklar birbirinden öğrenme fırsatı yakalar. Deneyimler ve rutinler uyarlanır, böylece doğal ortamda  tüm çocuklar aktif olarak katılabilir ve anlamlı olarak birbirlerini destekler.

      4.3.4.Ölçme-Değerlendirme

Kapsayıcı değerlendirme, öğrencileri değerlendirmekten daha fazlası ile ilgilidir. Bu öğrencilerin ve eğitmenlerin ders öğrenme hedeflerine ulaşma konusunda öğrencinin ilerlemesini anlamalarını sağlayan süregiden faaliyetlerdir. Ölçme Değerlendirme ile ilgili belirlenen hedef, amaçlarımız ve değerlendirme odaklı yapılan çalışmalar, Ölçme-Değerlendirme Politikamızda (EK 7)  belirtilmiştir. Ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin bir parçasıdır. Öğrencilerin öğrenmelerini göstermeleri için çeşitli fırsatlara sahip olmalarına olanak tanır (sınıf içi ve sınıf dışı ödevleri, bağımsız ve grup çalışmaları ).

Yapılan çalışmalarda önceliğimiz, öğrenenin sesi ve tercihleridir. Bu sayede önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi , öğrencinin güçlü ve geliştirilmesi gereken yanları, öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanır.

Testler, kısa sınavlar ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Bunlar resmi olarak not verilen ödevlerdir ve öğretmenlerin öğrenci öğrenmesini değerlendirme ve geribildirim verme yollarından birisidir. Ödev gibi biçimlendirici değerlendirmeler, öğretmenlerin, öğrencilerin gerekli beceri ve bilgileri geliştirmelerine fırsat sağlamak için kullandıkları araçlardır.

Öğrencinin ihtiyaç duyduğu belirlenen derslerde ek ders (etüt) çalışması yapılır. Haftada iki saat belirlenen alanlarda (Matematik, Hayat Bilgisi, Türkçe, İngilizce) öğrenciye ders desteği sağlanır.

Öğrenci öğrenimi, erken, sık değerlendirme ve öğrenmeye yönelik geri bildirimle teşvik edilir. Kapsayıcı değerlendirme, nicel ve nitel verilerin bir karışımını içerir. Değerlendirme çoklu ve çeşitli öğrenci performansı yöntemlerini kullanır. Öğrenci öğreniminin gelişim süreci, öz-değerlendirme ve öz-farkındalığı teşvik eden alıştırmalar veya ödevlerin yanı sıra, öğretmen-akran-grup değerlendirmeleri ile takip edilir ve geri/ileri bildirim sağlanır. Öğrenme ve gelişimin okul dışında da sürdüğünden hareketle, ailenin evde gözlemlediği eylemlere dair geri bildirimler de dikkate alınır.

   4.4.Kaynaklar ve Destekler

Kaynaklar ve sunulacak destekler, öğrenme deneyimini güçlendirmek adına öğrencilerin farklılıklarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır ve düzenlenir. Bu kaynak ve destekler aşağıda listelenmektedir.

 • PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) Servisi ve çok çeşitli ek branş destekleri (drama, dans, satranç, Akıl Oyunları vb)
 • Teknolojik kaynaklar ve amaca özel kullanım alanları (Akıl Oyunları dersliği, fen ve doğa atölyeleri, bilgisayar laboratuvarı, görsel sanatlar atölyesi, müzik sınıfları, kütüphane, cep sinemaları, spor salonları, çok amaçlı salon, bahçede Açık Sınıf alanı vb)
 • Etütler, kulüpler ve ek uygulamalar (jimnastik, müzik, resim, drama gibi)
 • Sosyal sorumluluk projeleri
 • Sınav odaları
 • Çeşitli ölçme-değerlendirme yöntem ve araçları (sunumlar, ders içi projeler, değerlendirme kağıdı üzerinde yapılabilecek görsel düzenlemeler, vb )
 • Sağlık hizmetleri
 • Fiziksel erişilebilirlik donanımları (tekerlekli sandalye ile ulaşımı sağlayan rampalar, asansör, vb)

5.Roller ve Sorumluluklar

Kapsayıcılık uygulamalarında, okul yönetiminin, IBPYP koordinatörünün, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin öğretimin farklılaştırılması açısından önemli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu rol ve sorumluluklar şunlardır:

   5.1.1.Pedagojik Liderlik Takımı:

 • Öğrencilerin öğrenme farklılıkları için rehberlik alabilmelerini sağlar.
 • Okul çalışanlarında ve öğrencilerde kapsayıcılık ile ilgili farkındalık sağlar.
 • Kapsayıcılık politikasının uygulanmasını ve devamlılığını sağlamak için gerekli kaynakları temin eder.
 • Eğitim programının öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ile ilgili yasa ve düzenlemelere göre uygunluğunu kontrol eder.
 • Paylaşılan bilgilerin gizliliğini sağlar.

   5.1.2.IBPYP Koordinatörü:

 • Öğrenmeyi desteklemek için okul çalışanları ile işbirliği içinde çalışır.
 • Kapsayıcılık uygulamalarını, okul çalışanları için mesleki gelişim ve diğer paydaşlar için bilgilendirme çalışmaları (yayınlar, toplantılar, çalıştaylar, vb) ile destekler.
 • Politikanın IB’nin Kapsayıcılıkla ilgili standart ve uygulamalarıyla uyumlu olmasını sağlar.
 • Paydaşların IB’nin Kapsayıcılıkla ilgili yayınlarına erişimini kolaylaştırır.

   5.1.3.PDR (Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik) Birimi

 • Öğrencilerin öğrenme farklılıkları ile ilgili çalışmaların planlanması, uygulanması, izlenmesi, raporlanması ve bu çalışmaların kayıt altına alınmasına liderlik eder.
 • Her öğrenen için okula kayıt olduğu andan itibaren gelişiminin kayıt edildiği ve saklandığı sistemlerin KVKK(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016) kapsamında işleyişinden sorumludur.
 • Öğrencilerin öğrenme farklılıkları ile ilgili PLT, öğretmenler, veliler ve gerektiğinde dış paydaşlar (uzmanlar, psikologlar, vb) ile iletişim ve işbirliği halinde çalışır.

   5.1.4.Öğretmenler:

 • Öğrencilerin öğrenme farklılıkları ile ilgili PLT, PDR Servisi ve veliler ile iletişim halinde çalışır.
 • Her öğrenci için uygun destekleyici çalışmalar ve uygulamalar yapar.
 • Her öğrencinin gelişimini düzenli olarak kayıt altında tutar ve müfredat planlamasına temel alır.
 • Paylaşılan bilgilerin gizliliğini sağlar.

   5.1.5.Öğrenciler:

 • Okul yönetiminden ve çalışanlarından yardım ister.
 • Derslere ve görüşmelere aktif katılır.
 • Başkalarının haklarına saygı duyarak kendi haklarına sahip çıkar ve sorumluluklarını kabul eder.

   5.1.6.Veliler:

 • Öğrenmenin desteklenmesine ilişkin gerekli belgeleri ilgili kişi ve kurumlardan alarak okul ile bilgi paylaşımı ve işbirliği içinde bulunur.
 • Öğrenmeyi etkileyebilecek olayları ve durumları okula bildirir.
 • Çocuklarının eğitiminde aktif rol oynar.

6.ÖZEL EĞİTİM İHTİYAÇLARI

Öğrencilerimiz eğitim dönemi içinde öğretmenler ve PDR birimi tarafından akademik, sosyal ve bilişsel olarak takip edilmektedir. Aşağıda belirtilen davranış özellikleri gözlemlendiği durumlarda sınıf öğretmeni PDR birimine bilgilendirme yapar. Bunun üzerine PDR birimi tarafından sınıf öğretmeni ile birlikte öğrenci hakkındaki gözlemler “Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu” (EK 4) doldurarak veli ile işbirliği halinde bağlı bulunulan Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) yönlendirme yapılır. Rehberlik Araştırma Merkezi okula gönderilen bir tanılama durumunda ise aşağıda belirtilen dikkat edilmesi gereken noktalar bölümündeki bilgiler dikkate alınır ve öğrenci için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) oluşturularak uygulanır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Davranış Özellikleri

Dikkat Eksikliği● Detaylara dikkat etmez, sürekli hata yapar,

● Dikkatini korumada sıkıntı yaşar

● Dinlemez görünür

● Verilen komutları izlemede güçlük çeker

● Organizasyon sorunu yaşar

● Yoğun düşünme gerektiren işlerden kaçınır ya da bu işleri yapmaktan hoşlanmaz

● Eşyalarını kaybeder

● Dikkati kolayca dağılır,

● Günlük işlerini unutur.

 

Hiperaktif-Dürtüsel

● Durduğu yerde duramaz; elleri, ayakları kıpır kıpırdır

● Uzun süre oturmada sıkıntı yaşar

● Çocukken koşar ya da tırmanır, yetişkinken yerinde duramaz

● Sessizce bir şeyle meşgul olmada sıkıntı yaşar

● Çok konuşur

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar● İyi bir gözlem yapılmalı ve gözlem sonuçları okul idaresi, sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi ile ortak toplantıda paylaşılmalı

● Daha sonra ebeveynler okula çağırılıp, durum hakkında bilgilendirilmeli.  ● Eğer profesyonel bir destek alıyorsa uzman ile işbirliğine girilmeli

● Öğrencinin sınıf içinde güvenli bir ortam oluşturulup, özgüvenini arttırmak için güçlü yönlerine odaklanılmalı

● Beklenen bir davranışla ilgili yönerge verirken göz teması kurulmalı, dikkati konuya çekilmeli, yanına gidilmeli ve kullanılan yönergelerin kısa ve net olmasına dikkat edilmeli

● Yaşına uygun, hareket etme fırsatı bulabileceği sorumluluklar verilmeli

● Dikkat eksikliği olan çocukların yönergeleri bir kereden fazla duymaya ihtiyaçları vardır. Bu yüzden yönergeler ihtiyaç duydukça tekrarlanmalı

● Dikkatinin dağılmayacağı, öğretmene yakın bir yerde oturması sağlanmalı

●Ebeveynlerin de öğrenme sürecine dâhil olduğu, işbirlikçi ortamlar yaratılmalı

● Öğretmen ve öğrenci arasında yapılan sözlü bir anlaşma ile öğrencinin hareket etme ihtiyacı olduğu anlarda bu duruma olanak sağlanmalı

● Dikkatini toplamasına yardımcı olmak için aranızda bir işaret kararlaştırmalı

● Alınan ortak kurallar sınıf sözleşmesi olarak sene başında belirlenmeli

●Öğrencilere tutarlı ve düzenli bir şekilde hatırlatılmalı

● Hafızasını güçlendirmek için kafiyeler, kodlar, görseller ile desteklenmeli

● Yapılacak etkinlik öncesi enerjisini atabileceği bir olanak sağlanmalı

● Hayatını organize etmesine ve zaman planlamasını öğrenmesine yardımcı olacak süreölçer, ajanda ve zaman çizelgesi kullanmasına izin verilmeli

● Anlık ve tutarlı davranış geri bildirimi verilmeli

● Bir değişiklik yapılacaksa önceden bilgilendirilmeli

● Akran desteği oluşturulmalıdır.

 

ÖZEL ÖĞRENME

Davranış Özellikleri● Düşük özgüven

● Yüksek stres

● Stresten kaynaklı çok yorgun ve asabi olabilme

● Beklenenin altında başarı

● Alışılmamış davranışlar

● Dilemiyor gibi/ rüyada gibi gözükme

● Konuşma ve yazma gibi etkinliklerde yavaşlık

● Dikkati bir noktada toplamada yetersizlik

● Yönergeleri takip etmede zorluk yaşama

● Kelimeleri unutma

● Zayıf el-göz koordinasyonu

● Kalemi kavramada zorluk

● Birbirine benzeyen harfleri karıştırma (örn.: b/d, p/q, n/u, m/w)

-Okuma etkinliklerinde aşağıdaki durumları deneyimler:

● Harfleri birleştirip okumada güçlük yaşama

● Kelimeleri farklı şekilde telaffuz etme

● Okuma sırasında bazı kelimeleri atlama ve/veya olmayan kelimeler ekleme

● Parçanın en önemli noktalarını vurgulamada zorluk yaşama

-Matemaktiksel etkinliklerde aşağıdaki durumları deneyimler:

● + ve x gibi matematiksel sembolleri karıştırma

● Sıralı düzeni olan herhangi bir şeyi hatırlamada zorluk yaşama (örn.: haftanın günleri, alfabe)

Zaman kavramı ile ilgili aşağıdaki durumları deneyimler:

● Zamanı söylemeyi öğrenmede zorluk yaşama

● Genel olarak zamanı takip etme ve fark etmede zorluk

● Haftanın hangi günü, yılın hangi mevsimi ve ayı gibi bilgileri hatırlamada zorluk

● Dün, bugün, yarın gibi kavramlarda güçlük yaşama

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar●Çocuğu akranları ile kıyaslamamaya özen gösterilmelidir.

● Çocuğa karşı anlayışlı ve sabırlı olunmalıdır.

● Anne-baba olarak çocuğa karşı tutarlı davranılmalı, okuldaki personelle işbirliği yapılmalıdır.

● Çocuğun yetenekleri ve ilgileri göz ardı edilmemeli, gereksinimleri net olarak ortaya konulmalıdır.

●  Özel eğitim gereksinimi unutulmamalı, ihtiyacı olan gelişimsel desteğin ve eğitimin verilmesi için gerekli özen gösterilmelidir.

●  Özgüven kazanımı için çocuğun ilgi alanları dikkate alınarak sosyal aktivitelere yönelimi sağlanmalıdır.

●  Çocuğa yönelik beklentilerin büyük olmamasına özen gösterilmelidir.

● Çocuk başarıları karşısında ödüllendirilmelidir.

● Çocuğun eğitimi ile ilgilenen sorumlu kişilerle işbirliğine girilmelidir.

● Özgüven kazanması için gerekli desteğin verilmesi, sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi, yapabildiklerinin takdir edilmesi ve teşvik edilmesine dikkat edilmelidir.

● Kendini ifade etmesine, farklılıklarını ortaya koymasına izin verilmelidir.

● Yeterli ilgi ve sevgiyi vererek ne kadar değerli ve önemli olduğu sık sık belirtilmelidir.

● Ses kayıt cihazı, sesle etkinleştirilen yazılımlar gibi farklı sunum ve değerlendirme tekniklerinden faydalanılmalıdır.

● Okumadaki güçlüğü azaltmak için daha büyük puntolu metinler kullanılmalıdır.

 

ÖZEL YETENEK

Davranış Özellikleri● Yaşına göre oldukça iyi kelime hazinesi vardır. Kelime oyunlarını sever.

● Söylenenleri ve dinlediklerini unutmaz, iyi bir hafızası vardır.

● Okuma- yazmayı yaşıtlarından önce veya kendiliğinden öğrenebilir.

● Beyni zorlayıcı yap-bozları (puzzle) sever. Strateji oyunlarını sever.

● Nesnelerin nasıl çalıştığını merak eder, sorular sorar.

● Hızlı düşünme, çabuk sonuca ulaşma, hızlı ilerleme

● Hızlı bir şekilde zihinsel hesaplamalar yapar. Matematiksel aktiviteleri sever.

● Duyularda aşırı hassasiyetleri vardır (renkler, sesler, kokular vs. üzerinde) Sanat çalışmalarından çok keyif alır.

● Arkadaşlarına göre daha çok hayal kurar.

● Nesneleri parçalayıp bütünleştirmeyi sever. Yeni ve tanımadığı nesneler onun ilgisini çeker, keşif yapmaktan, araştırmaktan hoşlanır.

● Çevresindeki seslere karşı çok duyarlıdır. Müziğe ilgisi vardır, şarkıları kolayca ezberler ve eşlik eder.

● Doğal bir lider olarak davranabilir.

● Olaylara farklı açılardan bakabilir ve farklı ilişkileri görebilme kabiliyeti vardır.

● Genelleme yapma, sonuçları hissetme, soyut düşünme ve alternatifler üretme konusunda erken ve hızlı gelişme gösterir.

● İnatçı, kararlı, hedefe dönük ve hatta bazen maceracı davranışlar sergileyebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

● Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütülmelidir.

● Özel yetenekli çocuk bireysel olarak sistemli bir şekilde gözlenmeli, ilgileri ve ihtiyaçları mümkün olduğunca gerçekçi düzeyde saptanarak karşılanmalıdır.

● Sınıf programında ve uygulamalarda özel yetenekli çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilecek gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler çocukların düzenli sınıf programının ilerisine geçmesini sağlamalıdır.

● Çocukların potansiyellerini tam olarak kullanmalarına fırsat tanıyacak uygulamalar ve çevresel düzenlemeler yapılmalıdır.

● Programın amaç ve uygulamaları çocuğun düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmalıdır.

● Eğitimde bireyselleştirmeye önem verilmelidir. Grup etkinliklerinde mutlaka özel yetenekli çocuğun düzeyine uygun sorular sorma, düşüncelerini ve bulduğu çözüm önerilerini açıklama fırsatları verilmelidir.

● Özel yetenekli çocukların sordukları soruları derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmalıdır.

● Özel yetenekli çocuklar tüm gelişim alanlarında aynı düzeyde gelişme göstermeyebilirler. Çocuğun yetenekli olduğu alanın dikkate alınması özgüvenini artıracaktır.

  FİZİKSEL RAHATSIZLIKLAR

●Ortopedik Yetersizlikler●Organ Eksiklikleri

●Cerebral Palsy

●Epilepsi

●Çocukluk romatoid artriti

●Marfan sendromu

●Multiple sklerosis

●Musculara distrofi (kasların gelişmemesi)

●Çocuk Felci

●Omurilik Zedelenmesi

●Travmatik beyin zedelenmesi

●Sağlık Yetersizlikleri

●Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

●Astım

●Yanıklar

●Kanser

●Tıbbı bakı ve araca ihtiyaç duyan çocuklar

●Lösemi

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar● Okul fiziki yapısının uygun olması

● Motor gelişimi yönünden fizik tedavi uzmanı-eğitimci işbirliğinin kurulması -Diz üstünde çalışması gereken çocuk

Ayaklı masada çalışması gereken çocuk

Atetozu nedeni ile ağırlık takılarak çalışması gereken çocuk

● Psikolog-eğitimci işbirliği kurulması

● Aile ile işbirliği kurulması

● Okul idarecilerine bilgi vermek

● Duygularıyla baş etmesine destek olarak öz güven kazandırmaya çalışılmalıdır.

GÖRME BOZUKLUĞU

Davranış ÖzellikleriGörme bozukluğu olan çocuklar yazı yazmaktan ve okumaktan kaçınabilirler, sözel anlatıma düşkün olabilirler. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar● Aile ile işbirliği yapılmalıdır.

● Pozitif tutumlar benimsenmelidir.

● Yaşıtları ile iletişimi için öğretmen desteği çok önemlidir.

● Görme kusuru fazla ise gören öğretmenin yeterliliği, yönergeleri ve yapması gerekenleri ona açıklaması, onu yönlendirmesi ve sabırlı olması çok önemlidir.

● Eğitim ortamı tanıtılmalıdır.

● Akran desteği sağlanmalıdır.

● Özel donanımlar ile sınıf içi düzenlemelere önem verilmelidir.

● Ek fırsatlar sunulmalıdır.

● Esnek olunmalıdır.

● Bağımsızlığa teşvik ve özgüveni cesaretlendirmek önemlidir.

● Öğrenmeyi sağlayıcı sunum ve materyaller kullanılmalıdır.

 

İŞİTME BOZUKLUĞU

Davranış Özellikleri

Hafif derecede işitme kaybı varsa dahi sınıfta dikkatle ilgili, davranışsal veya sosyal problemler gözlemlenebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

● Görsel materyaller fazlalıkla kullanılmalıdır.

● Deneyler yapılmalı, çocuğun duyu organları

yolu ile yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır.

● Eğitim ortamı tanıtılmalıdır.

● Akran desteği sağlanmalıdır.

● Özel donanımlar ile sınıf içi düzenlemelere önem verilmelidir.

● Ek fırsatlar sunulmalıdır.

● Esnek olunmalıdır.

● Bağımsızlığa teşvik ve özgüveni cesaretlendirmek önemlidir.

● Öğrenmeyi sağlayıcı sunum ve materyaller kullanılmalıdır.

● Çocuğun her zaman tahtadaki kişinin yüzünü gördüğüne emin olunması gerekmektedir.

● Çok fazla hareket etmekten kaçınılmalı; yüz ile dudakların herhangi bir nesne (el, etkinlik materyali gibi) ile kapanmasından/ görülmeyecek duruma gelmesinden kaçınılmalıdır.

● Pencere önlerinde durmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü gün ışığından neden olan parlama sebebiyle çocuk dudak hareketlerini göremeyebilir.

● Diğer çocuklar tarafından sorulan sorular ve cümleler öğretmen/ sahnedeki kişi tarafından tekrarlanmalıdır.

 

 

 

7.KAYNAKÇA

8.EKLER

EK 1: Özel Mürüvvet Evyap Okulları PDR Hazırbulunuşluk Formu. (2020). Erişim Adresi:

https://drive.google.com/open?id=1YUGENvrk2-Na4xttMLUwvYzF_vmYOnpr

https://drive.google.com/open?id=1yWGbUykZIXs48it2BrZKEkhUTWgHse6D

https://drive.google.com/open?id=18oiKs6ogjyl-EM8S-qfnnhI-0RBn3VM-

https://drive.google.com/open?id=1m3KCgcG9iSnUu_9qE13uwiW_L9F8l9pA

https://drive.google.com/open?id=1_LIz5VmpHGFmbPpbTdw-NrmRNS_k1ZlM

EK 2: Özel Mürüvvet Evyap Okulları  Okul Öncesi Kayıt Gözlem Formu. (2020). Erişim adresi:

https://drive.google.com/open?id=17N-2wFYPiPsa8aKNDvx9YKe8Tsq5-RPF

https://drive.google.com/open?id=1t1FLH91hMLfBUuyqri6rVTrT6ifUGWtu

https://drive.google.com/open?id=1erIzWc3Jux22s02vKL8Qh3BvSpXY3ct1

EK 3: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Kapsam Sıralama Belgesi (2020). Erişim adresi:

https://drive.google.com/open?id=1cp49UGloNdm_RwRgmmQHRvJKqLyZqUlF

EK 4: Özel Mürüvvet Evyap Okulları  Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu. (2020). Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/07230524_EYYTSEL_DEYERLENDYRME_YSTEYY_FORMU.pdf

EK 5: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Dil Politikası. (2020.) Erişim adresi:  https://drive.google.com/open?id=11bw-Iw3MI5pwfPQt753gsZYKPVfa3mx4

EK 6: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Kayıt Kabul Politikası. (2020). Erişim adresi: https://drive.google.com/open?id=1IgA060aPDrmAjBJ7yt7LRsySKtRBs4z7

EK 7: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Ölçme ve Değerlendirme Politikası. (2020). Erişim adresi: https://drive.google.com/open?id=13O8xZaIRv5vk1J7yUDCDA_3bBgdX2-p1

EK 8: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Aday Öğrenci Aydınlatma Metni. (2020). Erişim adresi: https://evyapokullari.k12.tr/aday-ogrenci-aydinlatma-metni-137

EK 9: Özel Mürüvvet Evyap Okulları Aday Veli Aydınlatma Metni. (2020). Erişim adresi: https://evyapokullari.k12.tr/aday-veli-aydinlatma-metni-138

  EVYAP OKULLARI BİLGİ FORMU

  Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz

  Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.